St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

‘ saMt AaMid`yaa caca- ³dovaalayaacaI´ sqaapnaa ’

saMt AaMid`yaa caca- À kOqaoD/la ho eka ]%ÌYT sqaanaI mhNajaoca SarNapUr‚ naaiSak yaoqao isqat Aaho.

saurvaatIpasauna imaSanarI saovakaMnaI Qaaima-k ]pasanaa GaoNyaacaa ]pk`ma sau$ kolaolaa haota. ³AiQak maahItIsaazI sadr vaovasaa[-Tcyaa ihsT/I pojavar baGaavao´.

P`aqama naaiSak SahratIla ek jaunyaa vaaDyaat mhNajaoca saQyaa Aist%vaat Asalaolyaa ‘pozo hayaskula’ hyaa izkaNaI imasTr imacala ho imaSanarI ]pasanaa caalaivat Asat.

hyaa imaSanarIcaI savaa-t mah%vaacaI kamaigarI kaya Asaola tr SarNapUr maMDLIsaazI sauMdr va Bavya maMidracao baaMQakama [. Sa. 1871 maQyao imasTr p`ayasana yaaMnaI vaga-NaI gaaoLa k$na maMidracyaa baaMQakamaasaazI inaQaI ]BaarNyaasa sau$vaat kolaI.

[. Sa. 1881 pya-Mt Aaz hjaar $pyao jamaa Jaalao.

[. Sa. 1893 maQyao maMidracyaa baaMQakamaasa sau$vaat JaalaI.

yaa caca- [maartIcaI payaa BarNaI imasTr. baoqa^ma yaaMnaI idnaaMk. 07 foba`uvaarI 1893 raojaI kaonaiSalaa‚ mauL payaa dgaD Gaalauna kolaI haotI.

baaMQakama puNa- haoNyaasa 280 idvasaaMcaa kalaavaQaI laagalaa.

idnaaMk 12 iDsaoMbar 1893 raojaI mauMba[- Qama-p`aMtacyaa ibaSapaMcyaa hsto maMidracaa samap-Na ivaQaI Jaalaa.

iba`TISa sama`aTa kDUna hyaa saMt AaMid`yaa caca- À kOqaoD/la laa iba`TISa maaohr Asalaolao laayasanasa À isaMbaa^la doNyaat Aalao. ³ho laayasanasa À isaMbaa^la iba`TISa saama`ajyaat banaivaNyaat Aalaolyaa kOqaoD/la À cacao-sa\laa iba`TISa sama`aT kDUna doNyaat yaayacao´. ¡sadr maaohr hI AaPalyaalaa KalaI idlaolyaa Cayaaica~t baGaayalaa imaLola£.

k^MnTrbarIcyaa Aaca- ibaSapaMnaI maMidralaa ‘saMt AaMid`yaa’ yaa p`oiYatacao naava idlao.

ho maMdIr baaMQauna Aatapya-Mt 123 vaYao- puNa- JaalaI Aahot.

hyaa 123 vaYaa-cyaa kalaavaQaIt dovacyaa Anaok saovakaMnaI manaaoBaavao va AMtÁ krNapUva-k saMt AaMid`yaa caca- À dovaalayaacaI saovaa kolaI va yaoNaa–yaa jabaabada–yaa yaSasvaI ir%yaa par paDlyaa.

Aaja hI to caca- – Aaplao caca- SaaoBaIvaMt Aaho va AnaokaMcyaa jaIvanaacao koMd`sqaana va sfutI-sqaana Aasauna dovaacao gaaOrva krIt Aaho. AnaokaMnaa dovaacaa AaSaIvaa-d hyaaca caca- maQaUna imaLt Aaho.

fa}MDoSana sTaona
laayasanasa À isaMbaa^la
pulapIT
baaiPtsmaa kuMD
Foundation Stone License/Symbol Pulpit BaptismPond

pulapITvar Asalaolyaa *yaa isaMbaa^la caa Aqa- ¹ Meaning ( In His Service / [na ihja saiva-sa´ Asaa Aaho.

AamhI‚ AapNaa sava- ip`ya dSa-kaMsa Aamacyaa caca- vaobasaa[-T caa daOra GaoNyaasazI AamaMi~t kirtao.