St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

“ Apostles Creed ” /  “ P`aoiYatIya isaQdaMt saMga`h ”
Principles of Christian Belief / Faith.

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord,He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary.

He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried.

He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, And is seated at the right hand of the Father.

He will come again to judge the living and the dead.
 

I belive in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins,The resurrection of the body, and the life everlasting.

Amen.

iK`stI ivaSvaasaacaI t%vao.

sava- samaqa- dova jaao iptaÊ AakaSa va pRqvaI yaaMcaa ]%pnnakta-Ê %yaavar maIM ivaSvaasa zoivatao.

AaiNa yaoSaU iK`st %yaacaa ekulata ek pu~ Aamacaa p`BaUÊ jaao piva~ Aa%myaacyaa yaaogaanao gaBa-$p JaalaaÊ kumaarI maarIyaa hIjapasaUna janmalaa.
 

jyaanaoM pMn%ya iplaatacyaa vaoLosa duÁK BaaoigalaoMÊ jyaalaa ËusaI idlaoMÊ jaao marNa pavalaa va jyaalaa purlao.

jaao AQaaolaaokat ]trlaaÊ itsa­yaa idvaSaI maolaolyaaM maQaUna punaÁ ]zlaaÊ svagaa-t caZlaaÊAaiNa sava-Sai@tmaana dova jaao iptaÊ %yaacyaa ]javaIkDo Aasanasqa Jaalaa Aaho.

toqaUna ijavaMtaMcaa va maolaolyaaMcaa nyaaya kravayaalaa jaao pUnhayaoNaar AahoÊ %yaavar maIM ivaSvaasa zoivatao.

piva~ Aa%maaÁÊ piva~ k^qaaoilak e@@laoisayaa saMtaMcaI sahBaagaIta papaMcaI xamaaÂdohacao puna$%qaana AaiNa sanaatna jaIvanaÊ yaaMivaYayaI maI ivaSvaasa Qairtao.
 

Aamaona.

“ The Names of the Twelve Apostles ” /  “ baara p`oiYataMcaI naavao ”
Bible Says. (Matthew 10 : 2 - 4)

These are the names of the twelve apostles : first, Simon (who is called Peter) and his brother Andrew; James son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James son of Alphaeus, and Thaddaeus; Simon the Zealot and Judas Iscariot, who betrayed him.

baayabala Asao mhNato.³ma%tya 10 Á 2 ­ 4´

baara p`oiYataMcaI naavao AsaI Aahot Á po~ ³jyaalaa iSamaaona mhNat´‚ AaiNa %yaacaa Baa} AMid`yaa‚ jabdIcaa maulagaa yaakaoba va %yaacaa Baa} yaaohanaiflaIPp va baqa-lamayaqaaomaa AaiNa jakatdar ma%tya‚ AlfIcaa maulagaa yaakaoba‚ va t_yaiSamaaona knaanaI va pUZo jyaanao %yaacaa ivaSvaasaGaat kolaa tao yahUda [skayaao-t.