St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Information About Bible. ' /  ‘ piva~ Saas~a ivaYayaI qaaoD@yaat maahItI.’
Joshua 1:8

This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.

yahaoSavaa 1 Á 8

inayamaSaas~acyaa hyaa ga`Mqaat ilaihlaolyaa sava- gaaoYTI naohmaI laxaat zova. ra~Midvasa %yaa ga`Mqaacao manana kr mhNajao tuJyaa hatUna %yaacao palana hao[-la. Asao vaagalaasa tr AMigakarlaolyaa sava- gaaoYTIt safla haoSaIla.