St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Prayer of Humble Access.' /  ‘ nama`tocaI p`aqa-naa ’

 

Bible Says (Luke 22 : 19 - 20)

And he took bread, and gave thanks, and brake [it], and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
 

baayabala Asao mhNato ³laUk 22 Á 19 ­ 20´

naMtr %yaanao Baakr GaotlaI AaiNa ]pkar maanalao‚ %yaanao tI maaoDlaI AaiNa %yaaMnaa idlaI va mhNaalaa‚ “ho maaJao SarIr Aaho jao tumhaMsaazI idlao Aaho”‚ maaJyaa AazvaNaIsaazI ho kra. %yaaca p`maaNao %yaaMcao Baaojana Jaalyaavar %yaanao Pyaalaa Gaotlaa AaiNa mhNaalaa‚ “ha Pyaalaa maaJyaa r@tat navaa krar Aaho‚ jaao tumacyaasaazI Aaotlaa jaat Aaho”.

Prayer of Humble Access Before Holy Communion

We do not presume to come to this your table, merciful lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold and great mercies.

We are not worthy so much as to gather up the crumbs under your table. But you are the same lord whose nature is always to have mercy.

Grant us therefore, gracious lord, so to eat the flesh of your dear Son Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies and soules may be made clean by his most precious body and blood, and that we may evermore dwell in him, and he in us.

Amen.

piva~ sahBaaigato cyaa AaQaI mhNaayacaI nama`tocaI p`aqa-naa

ho dyaaLU P`aBaÊ AamhIM Aaplyaa Qaaima-ktovar naahI pNa tuJyaa bahuivaQa mahana k$Naovar BarMvasaa zovaUna yaa tuJyaa maojaa javaL yaotao.
 

tuJyaa maojaa­Kalacaa caur doiKla iTpUna GaoNyaacaI AamacaI pa~ta naahI.prMtu sada sava-da dyaa kravaI ha tuJaa Qama-ca Aaho.
 

mhNaUna ho kRpaLU p`BaU Ê tU Asao kr kI tUJaa ip`ya pu~ yaoSaU iK`st yaacao maaMsa AamhI Asao Kavao Ê AaiNa %yaacao r@t Asao Pyaavao kI AamacaI papI Sairro %yaacyaa SairrakDUna inama-la vhaMvaI Ê AaiNa AamhIM %yaaja maQyao AaiNa %yaanao AamhaMmaQyao sava-daM rahavao.
 

Aamaona.

“ Prayer of Confession of Sins ” /  “ sava-saamaanya papkbaUlaIcaI p`aqa-naa ”
Prayer of Confession of Sins Before Holy Communion

Almighty God, our heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault.

We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past; and grant that we may serve you in newness of life to the glory of you name.

Amen.

piva~ sahBaaigato cyaa AaQaI mhNaayacaI sava-saamaanya papkbaUlaIcaI p`aqa-naa

ho sava-samaqa- [-SvaraÊ Aamacyaa p`BaU yaoSaU iK`st yaacyaa baapaÊ sava- vastUMcyaa inamaa-Nak%yaa-Ê sava- manauYyaaMcyaa nyaayaaiQaSaaÊ AamhIM bahuivaQa papo va duYTa[Ê tuja p`tapI [-Svaraiva$Qad klpnaaÊ Sabd va ÌtI yaaMcyaavdaro AapNaaMvar tuJaa saMtap va k`aoQa yaqaanyaaya caotivalaa Aaho. tI AamhIM pdrI Gaotao va %yaakirta Saaok kirtao AamhIM AMtÁ krNapUva-k pScaa%tap krItao AaiNa Aamacyaa hyaa duYkR%yaaMbawla manaÁpUva-k Kod krItao. %yaaMcao smarNa AamhaMsa duÁKkark Aaho. %yaaMcaa Baar AamhaMsa Asahya Aaho.

ho prmadyaaLU baaPaaÊ AamhaMvar dyaa krÊ AamhaM kDUna jao sava- Jaalao %yaacaI xamaa tuJaa pu~Ê Aamacaa p`BaU yaoSaU iK`st yaasaazI kr AaiNa Asao kr kIÊ tuJyaa naavaacaa sanmaana va gaOrva vhavao mhNaUna AamhIM AatapasaUna sava-daM navaIna ijaNyaanao caalaUna tUJaI saovaa kravaI va tulaa saMtaoYavaavao. Aamacaa p`BaU yaoSaU iK`st yaacyaa vdaro.

Aamaona.