St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Full form of I. N. R. I.' /  ‘ Aaya. ena. Aar. Aaya. mhNajao ’
Bible Says (Matthew 27 : 37)

Above his head they placed the written charge against him : THIS IS JESUS, THE KING OF THE JEWS.
 

baayabala Asao mhNato ³ma%tya 27 Á 37´

yaoSaUcyaa Dao@yaacyaa varcyaa baajaUlaa %yaacyaavar zovaNyaat Aalaolaa daoYaaraoPa ilaihlaolaa laoK iSapayaaMnaI laavalaa. %yaavar majakUr haota‚ yaoSaU yahUd\yaaMcaa rajaa.

Bible Says (John 19:19)

And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.

baayabala Asao mhNato ³yaaohana 19 Á 19´

AaiNa iplaatanao ek vaa@ya ilaihlao AaiNa to vaQastMBaavar laavalao. %yaavar Asao ilaihlao haoto kI‚ “yaoSaU naasaroqakr yahUd\yaaMcaa rajaa”.

‘ Aaya. ena. Aar. Aaya. baabat maaihtI.’

The letters "I. N. R. I" are initials for the Latin Title that Pontius Pilate had written over the head of Jesus Christ on the cross (John 19:19).

Aaya. ena. Aar. Aaya. ho la^iTna SaIYa-kacao Aadyaaxaro mhNajaoca [inaiSaAlsa Aaho‚ jao pMtya iplaatanao yaoSaU iK`stacyaa Dao@yaavar laavalaolyaa paTIvar ilaihlao haoto‚ jaovha yaoSaUlaa vaQastMBaavar iKLlao haoto. ³yaaohana 19 Á 19´.

Latin was the official language of the Roman Empire.

la^iTna BaaYaa hI raomana saama`ajyaa caI AiQaÌt BaaYaa haotI.

The acronym I. N. R. I. represents :

Aaya. ena. Aar. Aaya. mhNajao Á

a.
I.  :  Iesus
I = J
i.e.  Jesus.
³ijajasa´
b.
N. : Nazarenvs
V = U
i.e.  Nazarenus.
³naaJaronyausa´
c.
R. : Rex.
i.e.  Rex.
³ro@sa´
d.
I.  : Iudaeorum.
I = J
i.e.  Judaeorum.
³jaudoAao$ma´

Latin uses "I" instead of the English "J", and "V" instead of "U".

la^iTna BaaYao maQyao [Mga`jaItIla “jao” Axara eovajaI “Aaya” caa vaapr krtat‚ AaiNa tsaoca “vaI” eovajaI “yaU” caa vaapr kolaa jaatao.

The English translation is "Jesus of Nazareth, the King of the Jews."

[Mga`jaItIla Anauvaad Asaa Aaho kI‚ naasaroqakr yaoSaU ‚ yahUd\yaaMcaa rajaa Aaho.

This inscription was affixed to Christ’s cross as a mockery.

ha laoK yaoSaU iK`sta caI qa+a ]Divanyaa krIta %yaacyaa Ëa^sa À vaQastMBaavar var laavalaa haota.