St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

“ Nicene Creed ” /  “ naayaisana isaQdaMt saMga`h ”
Principles of Christian Belief / Faith.

We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of the heaven and earth, of all that is, seen and unseen.

We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father.

Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven; by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man.

For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died and was buried.

On the third day he rose again in fulfilment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.

He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.

We belive in the Holy Spirit, the Lord, the giver of Life, who proceeds from the Father and the Son.With the Father and the Son he is worshipped and glorified.

He has spoken through the Prophets. We belive in one holy Catholic and apostolic Church.We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.

We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come.

Amen.

iK`stI ivaSvaasaacaI t%vao.

sava-samaqa- ekca dova jaao ipta‚ AakaSa va pRqvaI AaiNa sava- _Sya va A_Sya vastUMcaa inamaa-Nakta-‚ %yaavar maIM ivaSvaasa zoivatao.

AaiNa ekca p`BaU yaoSaU iK`st‚ jaao dovaacaa ekulata ek pu~‚ jaao sava- yaugaaMpUvaI- Aaplyaa ip%yaapasaUna jainat Jaalaa‚ dovaapasaUna dova‚ p`kaSaapasaUna p`kaSa‚ K­yaa dovaa pasaUna Kra dova‚ jaao jainat Aaho maRt naahI‚ jaao ip%yaacyaa t%vaacaa Aaho.
 

jyaacyaa vdaro AvaGao Jaalao‚ jaao AamhaM manauYyaaMsaazI va Aamacyaa tarNaasaazI svagaa-MtUna ]trlaaÊ AaiNa piva~ Aa%myaacyaa yaaogao kumaarI maarIyaa ihjapasaUna dohQaarI manauYya Jaalaa.
 

AaiNa pM%ya iplaatacyaa AiQakaraKalaI AamhaMsaazI jyaalaa ËusaI idlao‚ jyaanaoM du:K Baaoigalao va jyaalaa purIlao.

jaao Saas~laoKap`maaNao itsa­yaa idvaSaI punha ]zlaa‚ AaiNa svagaa-Mt caZlaa‚ AaiNa ip%yaacyaa ]jaivakDo Aasanasqa Jaalaa Aaho.
 

jaao ijavaMtaMcaa va maolaolyaaMcaa nyaaya kravayaasa gaOrvaanao punha yaoNaar Aaho jyaacyaa rajyaacaa AMt haoNaar naahI %yaavar maIM ivaSvaasa zoivatao.

AaiNa piva~ Aa%maa jaao p`BaU va jaIvanadataÊ ipta va pu~ yaaMpasaUna jaao inaGatao AaiNa ipta va pu~ yaaMsah jyaacao AaraQanaa va gaOrva haoto.
 

jaao BaivaYyavaaVaMvdaro baaolalaaÊ %yaavar maIM ivaSvaasa zoivatao. AaiNa ek piva~ k^qaaoilak va p`oiYatIya e@laoisayao ivaYayaI maIM ivaSvaasa QarItao.papaMcyaa xamaosaazI ek baai%psmaa Aaho ho maIM p%kirtao.

AaiNa maolaolyaaMcao puna$%qaana va prlaaokIcao jaIvanaÊ yaaMcaI maIM p`itxaa kirtao.
 

Aamaona.