St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Contribution of Bishops. ' /  ‘ naaiSak Qama-p`aMtacyaa sanmaanainaya ibaSaPaaMcao yaaogadana.’

saumaaro daonaSao vaYaa-pUvaI- mauMba[- Qama-p`aMcaI caca-cyaa AMtga-t saI. Aaya. PaI. baI. saI.sqaapnaa JaalaI va %yaavdaro sauvaata- p`saaracao kaya- maaozyaa JapaTyaanao sau$ Jaalao.

mauMba[-pasaUna to naagapUrpya-Mt mauMba[- Qama-p`aMtacao kaya- maaozyaa AavaoSaanao caalaU haoto.

jasajaSaI maMDLyaaMcaI vaaZ hao} laagalaI tsatsao mauMba[- Qama-p`aMtalaa p`%yaok ivaBaagaakDo laxa doNao saaoyaIskr hao[-naa mhNauna 25 jaanaovaarI 1921 raojaI mauMba[- Qama-p`aMtacao ivaBaajana hao}na naaisak Qama-p`aMtacaI inaima-tI JaalaI.

mauMba[- Qama-p`aMtamaQyao samaaivaYT Asalaolaa ha naaiSak Qama-p`aMt idnaaMk. 25 jaanaovaarI 1929 raojaI vaogaLa krNyaat Aalaa. hyaalaa ga`amaINa Qama-p`aMt Asao samajalao jaat Asao¸ tsaoca hyaalaa sauvaata- Qama-p`aMt AsaohI saMbaaoQalao jaat Asao.

naaiSak Qama-p`aMtacao pihlao ibaSap saahoba iK`. ra[-T rovh. iflaIp hona`I laa^[-D hyaaMcaI p`itYzapnaa JaalaI %yaavaoLI naaiSak Qama-p`aMtamaQyao daona A^MglaIkna imaSanarI saMsqaa Aaplao Qama-p`caaracao kama krIt hao%yaa.

pihlaI Á caca- imaSanarI saaosaayaTI mhNajaoca saI. ema. esa.

dusarI Á saaosaayaTI fa^r p`a^pgaoSana Aa^f gaa^sapla mhNajaoca esa. pI. jaI.

hyaa daonhI imaSanarI saaosaayaTIcao %yaaMcao kaya- xao~ Anauk`mao naaiSak¸ AaOrMgaabaad va Ahmadnagar ijalha yaamaQyao mayaa-idt haoto¸ hyaa daonhI saMsqaocao mau#yaalaya laMDna ho haoto.

saI. ema. esa. imaSana naaiSak DIivajana va esa. pI. jaI. imaSana Ahmadnagar DIivajana hyaa daonhI saMsqaa kMpnaI A@Tp`maaNao naaoMdNaI k`maaMk 4054À1913 p`maaNao naaoMdivaNyaat Aalao.

naaiSak Qama-p`aMt saI. ena. Aaya maQyao ekUNa dha ijalyaaMcaa samaavaoSa haota prMtu Da^. e. jaa^ja- naayanana yaaMnaI naaiSak Qama-p`aMtacao ivaBaajana kolao va marazvaaDa Qama-p`aMtacaI sqaapnaa 1999 maQyao kolaI.

naaiSak Qama-p`aMtamaQyao Asalaolao dha ijalho.
A.Ë.
ijalho
A.Ë.
ijalho
1.
naaiSak
6.
jaalanaa
2.
Ahmadnagar
7.
prBaNaI
3.
QauLo
8.
naaMdoD
4.
jaLgaaMva
9.
baID
5.
AaOrMgaabaad
10.
AhvaaDaMga ³gaujarat´
Map of Maharashtra
naaiSak Qama-p`aMtalaa ekUNa saat ibaSap laaBalao to ho
naaiSak Qama-p`aMtacao pihlao ibaSap : iK`. ra[-T rovh. iflaIp hona`I laa^[-D ­ ema. e. ³k^nTbarI´ 1929 ¹ 1944.

esa. pI. jaI. imaSana naaiSak Qama-p`aMtacao pihlao ibaSap mhNauna %yaaMcaI p`itYzapnaa JaalaI.

naaiSak¸ AaOrMgaabaad va Ahmadnagar ho naaiSak Qama-p`aMtacao ivaBaaga %yaaMnaI ek~ k$na naaiSak yaoqao Qama-p`aMtacao kayaa-laya sqaapna kolao.

ibaSap haoNyaapUvaI- to Ahmadnagar yaoqao esa. pI. jaI. imaSananao caalaivalaolao saoMT saoivhAsa- haya skulacao ip`insapa^la mhNauna kama baGat haoto.

esa. pI. jaI. imaSana Ahmadnagarcao imaSanarI AsataMnaa %yaaMnaI esa. pI. jaI. imaSanacao kaya- kLsaasa paohcaivalao.

tarkpUr Ahmadnagar haOisaMga saaosaayaTI maaoDkLIsa AalaI Asatanaa itcaa ilalaava svaKcaa-tuna ivakt GaotlaI va saoMT saoivhAsa caca-cyaa maMDLIlaa kayamacao sqaOya- p`aPt k$na idlao.

%yaaMcao Baardst vyai@tma%va¸ KNaKNaIt AavaajaamauLo %yaaMcaa vacak Asao.

Aaplyaa maR%yaup~at %yaaMnaI maaozI r@kma naaiSak Qama-p`aMtasaazI zovalaI Asauna %yaa vyaajaatuna naaiSak Qama-p`aMtacyaa ivakasaacaI saaoya k$na zovalaI.

tsaoca naaiSak Qama-p`aMtat Qaaima-k kayaa-baraobar saamaaijak¸ SaOxaiNak¸ AaraogyaivaYayak kaya- maaozyaa p`maaNaavar vaaZavao mhNauna satt %yaaMcaI QaDpD Asao va naaiSak Qama-p`aMtatIla Anaok Baagaat maaozmaaozyaa jaimanaI %yaaMnaI Qama-p`aMtasaazI KrodI k$na zovalyaa SaovaTI Aaplaa kaya-kaL saMpvaUna to maayadoSaI prtlao.

naaiSak Qama-p`aMtacao dusaro ibaSap : iK`. ra[-T rovh. hona`I isasaIla rID ­ 1944 ¹ 1956.

iK`. ra[-T rovh. hona`I isasaIla rID maULcao saI. ema. esa. cao imaSanarI va naaiSak Qama-p`aMtacao dusaro ibaSap¸ %yaaMnaI Aaplyaa kaLat naaiSak Qama-p`aMt BarBaraTIt AaNalaa.

%yaaMcaa mau#ya ]_oSa haota kI¸ ga`amaINa BaagaamaQyao maaozyaa p`maaNaat sauvaata- p`saar vhavaa va %yaakirta to satt p`ya%naiSala raihlao.

sana 1957 saalaI to inavaR%t hao}na svadoSaI prt gaolao.

naaiSak Qama-p`aMtacao itsaro ibaSap : iK`. ra[-T rovh. Aaqa-r lauqar ­ 1956 ¹ 1961.

ra[-T rovh. Aaqa-r lauqar naaiSak Qama-p`aMtacao itsaro va pihlao ihMdI ibaSap haoto.

p`%yaok SahrI maMDLyaaMnaI svaavalaMbaI Asaavao ho %yaaMcao Qyaoya haoto¸ %yaacap`maaNao Qama-p`aMtatUna %yaaMnaI daOro kaZUna KoDogaavaatIla Kalacyaa qarapya-Mt jaa}na Aaplyaa kaokraMcyaa ADIADcaNaI jaaNaUna Gaotlyaa.

garIba iK`stI va iK`stItr laaokaMsaazI Ahmadnagar ijalhyaat Qaanya vaaTp k$na duYkaLga`staMsa %yaaMnaI saahayya kolao.

naovaasaa¸ paqaDI-¸ Saovagaava¸ EaIramapUr [. p^irSa maQyao QaanyavaaTpacaI vyavasqaa k$na paca hjaar maaNasaaMcao saugaI yao[-pya-Mt paoYaNa kolao.

ga`amaINa BaagaatIla p`%yaok KoDyaatIla laaok %yaaMnaa AaoLKt-¸ %yaaMcao karkIdI-t iSarsaazvaaDI¸ iSaraoL¸ icaMcaaolaI¸ ramapUr¸ KMDaobaa ihvaro [. gaavaaMcaa ivakasa Jaalaa.to naagapur Qama-p`aMtacao saI. ena. Aaya. caI sqaapnaa Jaalyaavar to saovaainavaR%t Jaalao.

naaiSak Qama-p`aMtacao caaOqao ibaSap : iK`. ra[-T rovh. eirAla vhI. jaaonaaqaana ­ 1970 ¹ 1965.

iK`. ra[-T rovh. eirAla vhI. jaaonaaqaana naaiSak Qama-p`aMtacao caaOqao ibaSap mauLcao Baartacyaa [-Saanya BaagaatIla. ho A^MglaIkna¸ ihMdI imaSanarI haoya.

]%tr BaartIya iK`stI mahamaMDLacaI sqaapnaa JaalyaanaMtr Amaoirkna imaSanacyaa nagarcyaa maaozyaa dovaalayaat ibaSap jaaonaaqaana yaaMcaI naaiSakcao Qama-p`aMtacao caaOqao ibaSap mhNaUna p`itYzapnaa JaalaI¸ yaavaoLI Qama-p`aMtatIla ga`amaINa BaagaatIla maMDLIdoKIla hyaa ivaQaIsa hjar haoto.

naaiSak Qama-p`aMtat saha vaYao- %yaaMnaI p`BaUsaovaa kolaI. 1975 to 1971 pya-Mt ibaSap ka^maIsarI mhNaUUna rovh.Da^. jao. baaNa-basa yaaMnaI kama paihlao.

naaiSak Qama-p`aMtacao pacavao ibaSap : iK`. ra[-T rovh. idnakr jaa^na vaOragar ­ ³baI. e. baI. TI.´ ­ 1979 ¹ 1994.

iK`. ra[-T rovh. idnakr jaa^na vaOragar naaiSak Qama-p`aMtacao pacavao ibaSap¸ mauLcao esa. pI. jaI. imaSanacao va Kasak$na Ahmadnagarcao Aaplyaaca rhaLatlao va naaiSak Qama-p`aMtacao Asalyaanao laaokip`ya ibaSap haoto.

fobau`vaarI 1978 raojaI ra[-T rovh. idnakr jaa^na vaOragar yaaMcaI p`itYzaPanaa saoMT saoivhAsa- caca-maQyao JaalaI va saoMT saoivhAsa- kqaoD/la JaalyaacaI GaaoYaNaa %yaaMcao karkIdI-t JaalaI.

naaiSak Qama-p`aMt hyaa p`BaUcyaa d`axamaLyaat iK`stacyaa maMDLyaaMcaI Qaaima-k¸ saamaaijak 15 vaYaa-McaI saovaa yaSasvaI va inaTnaoTkI kolaI.

svaBaavaanao AitSaya SaaMt Qaaima-kvaR%tIcao to haoto¸ p`BaUcaI saovaa krt Asatanaaca %yaaMnaa p`BaUcao baaolaavaNao Aalao.

naaiSak Qama-p`aMtacao sahavao ibaSap : ra[-T rovh. Da^. e,. jaI. naayanana ­ 1994 ¹ 1999.

ra[-T rovh. Da^. e,. jaI. naayanana ho naaiSak Qama-p`aMtacao sahavao ibaSap haoto.

ra[-T rovh. idnakr jaa^na vaOragar yaaMcao du:Kd inaQana JaalyaanaMtr ra[-T rovh. Da^. e,. jaI. naayanana yaaMcaI inavaD jaulaO 1994 maQyao caca- Aa^f naa^qa- [iDyaa¸ isanaD¸ navaI idllaIkDUna krNyaat AalaI.

naaiSak Qama-p`aMtacaI saU~ hatI GaotlaI tovha %yaaMnaa ivdBaaYaIkacaI garja BaasalaI krNa %yaaMnaa marazI BaaYaa baaolata yaot navhtI.

ibaSap Da^. naayanana yaaMnaI Qama-p`aMtat Aaplaa vaoL¸ kYT¸ va prdoSaatIla Aaplyaa caaMgalyaa maO~IpUNa- saMbaMQaatUna yaoNaara fMD Kca- k$na DI. baI. esa. esa.¸ ena. DI. esa. eca. DI. saar#yaa AMtga-t saMsqaamaaf-t Qaaima-k va saamaaijak kamao maaozyaa ihrIrInao kolaI. %yaamauLo KoDyaapaDyaatuna ibaSap naayanana yaaMcyaa baabatIt Qama-p`aMtatIla p`%yaok saamaanya jaNaaMcyaa manaat AaplaI p`itmaa ]maTivalaI.

%yaaMnaI Aaplyaa karkIdI-t puYkLsao navaIna cacao-sa ]Baarlao¸ garjauMnaa madt kolaI¸ garIbaaMnaa AaEaya idlaa. saI. ena. Aaya. isanaDvar maharaYT/atIla AiQak sadsya jaavao mhNaUna %yaaMnaI naaiSak Qama-p`aMtacao ivaBaajana k$na marazvaaDaa Qama-p`aMtalaa janma idlaa.

yaaMcao karkIdI-tIla KodacaI baaba ASaI kI Qama-p`aMtatUna T/sT baahor gaolaa va maaozyaa p`maaNaat maMDLyaaMnaa Aaiqa-k pocap`saMgaalaa saamaaoro jaavao laagalao¸ Qama-p`aMtat ba^Mk krPT Jaalaa.

naaiSak Qama-p`aMtacao saatvao ibaSap : ra[-T rovh. Pa`idp lamauvaola kaMbaLo ­ 1999 ¹ Aajatagaayat.

ra[-T rovh. Pa`idp lamauvaola kaMbaLo¸ naaiSak Qama-p`aMtacao saatvao ibaSap mhNauna idnaaMk. 8 Aa^gasT 1999 raojaI naaiSak Qama-p`aMtacao ibaSap mhNaUna inavaDUna Aalao.

rovh. Pa`idp kaMbaLo¸ ho mauLcao jaalanaa ijalhyaatlao¸ %yaaMnaI naaiSak Qama-p`aMtat vaogavaogaLyaa izkaNaI paLkIya saovaa kolaI. ho ek gaaZ¸ vyaasaMgaI ]%tma va@to va QaDaDIcao naoto Aaho.

ibakT pirisqatIvar maat kSaI kravaI %yaacao %yaaMnaa caaMgalao &ana Aaho¸ naaiSak Qama-p`aMtamaQyao Aacaayaa-MnaI iSastbaQd kama kravao mhNaUna Aacaayaa-MsaazI Aacaaya-M saMihta va naaiSak Dayaaosaosana pasTaoroT kirta GaTnaa %yaaMnaI Amalaat AaNalaI va %yaasaazI laa^ A^nD p`aoisajar kmaoTI¸ saI. ena. Aaya saInaD yaaMnaI maanyata idlaI.

Qaaima-k vyaasaMgaakirta to prdoSaa tsaoca piva~ BaUmaI ya$Salaoma yaoqao doKIla jaa}na Aalao va toqaIla vaR%taMt p`%yaok maMDLIlaa idlaa.

jaagaitk sava- ibaSapaMcaI Qama-pirYad BarlaI¸ hyaa pirYadolaa paop yaaMcaohI p`itinaQaI Aalao haoto¸ hyaa Qama-pirYadolaa jaaNyaacaa bahumaana %yaaMnaa imaLalaa.

saQyaacyaa kaLat Anaok ga`amaINa maMDLyaaMcao jaINaao-Qdar %yaaMcao kaLat Jaalao Aahot va caalau Aaho.

Qama-p`aMtatIla pUvaIcao saoMT iDlDa baaoiD-Mga [maart pUNa-PaNao layaasa gaolaI haotI¸ Aata punha imarI gaavacao vaOBava Qama-p`aMtacao BauYaNa AsalaolaI saoMT iDlDa baaoiD-Mga navyaanao baaMQauna tsaoca %yaalaa dgaDI kmPaa}MD baaMQaUna puNa- kolao. %yaaMcyaa hstoca yaa baaoiD-gacaa punasa-maNa-Naacaa ivaQaI par pDlaa.

piva~ Saas~acao saKaola &ana to naaiSak Qama-p`aMtatIla sava- maMDLyaaMnaa dotat.

ibaSaPa maa. ra. rovh p`idp kaMbaLo yaaMcaI naaiSak Qama-p`aMtat BarGaaosa Qaaima-ksaovaa vhavaI va %yaMacyaavdaro prmaoSvaracao gaaOrva vhavao hIca saidcCa va Apoxaa Aaho.