St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

“The Ten Commandments” /  “dha Aa&a”
“The Ten Commandments” {Reference : Exodus 20 - 1 To 10}
“dha Aa&a” ¡inaga-ma Á 20 – 1 to 7£
And God spoke all these words.
AaiNa dova yaa gaaoYTI baaolalaa
First Commandment.

I am the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. “You shall have no other gods before me”.

pihlaI Aa&a.

maI prmaoSvar tuJaa dova Aaho¸ tumhI imasarmaQyao gaulaama haota tovha maIca tumhalaa toqauna gaulaamaigarItUna saaoDvaUna AaNalao. “maaJyaa samaaor tulaa Anya dova nasaavaot”.

Second Commandment.

You shall not make for yourself an image in the form of anything, you shall not bow down to them or worship them.

dusarI Aa&a.

AaplyaasaazI kaorIva maUit- k$ nakao va kSaacaIhI p`itmaa k$ nakao¸ %yaaMcyaa payaa pDU nakao ikMvaa %yaaMcaI pUjaa k$ nakao.

Third Commandment.

You shall not misuse the name of the LORD your God.

itsarI Aa&a.

tuJaa dova prmaoSvar yaacao naaMva vyaqa- Gao} nakao.

Fourth Commandment.

Remember the Sabbath day by keeping it holy.

caaOqaI Aa&a.

Sabbaaqa idvasaacaI AazvaNa zovaUna tao piva~PaNao paL.

Fifth Commandment.

Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the LORD your God is giving you.

pacavaI Aa&a.

Aaplaa baap va AaplaI Aa[- yaaMcaa maana raK¸ mhNajao jaao doSa tuJaa dova prmaoSvar tulaa dot Aaho¸ %yaat tU icarkala rahSaIla.

Sixth Commandment.

You shall not murder.

sahavaI Aa&a.

Kuna k$ nakao.

Seventh Commandment.

You shall not commit adultery”.

saatvaI Aa&a.

vyaiBacaar k$ nakao.

Eighth Commandment.

You shall not steal.

AazvaI Aa&a.

caaorI k$ nakao.

Ninth Commandment.

You shall not give false testimony against your neighbour.

navavaI Aa&a.

Aaplyaa Saojaa–yaa iva$w KaoTI saaxa do} nakao.

Tenth Commandment.

You shall not covet your neighbor’s house. You shall not covet your neighbor’s wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.

dhavaI Aa&a.

Aaplyaa Saojaa–yaacyaa Garacaa laaoBa Qa$ nakao. %yaacyaa baayakaocaa laaoBa Qa$ nakaosa¸ %yaacaa gaulaama¸ %yaacaI s~I gaulaama¸ baOla¸ gaaZva ikMvaa %yaacyaa maalakIcao jao kahI Asaola %yaa kSaacaahI laaoBa Qa$ nakaosa.

“dha Aa&aMcaa saaraMSa”

Aaplaa p`BaU yaoSaU iK`st mhNaalaa Á ho [s~aelaa eok Aaplaa dova prmaoSvar ha Ananya prmaoSvar Aaho AaiNa tU Aaplaa dova prmaoSvar yaajavar saMpUNa- AMtÁkrNaanao¸ saMpUNa- ijavaanao¸ saMpUNa- manaanao va saMpUNa- Sa@tInao p`ItI kr. hIca pihlaI va maaozI Aa&a Aaho. ihcyaasaarKI dusarI ek Aaho kI¸ tU Aaplyaa Saojaa–yaavar svaÁtasaarKI P`atI kr yaaMhUna dusarI kaoNatIhI Aa&a maaozI naahI.

yaa daona Aa&aMvar sava- inayamaSaas~ va saMdoYTyaaMcao ga`Mqa AvalaMbaUna Aahot.

]%tr Á ho p`BaU AamhaMvar dyaa kr AaiNa hyaa tuJyaa sava- Aa&a Aamacyaa AMtÁkrNaat ilahI¸ Asao AamhI tulaa ivanaivatao.

Aamaona.