St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Church - Pastorate Committee. ' /  ‘ caca- pasTaoroT kmaoTI. ’
  rovh. A$Na baoMjaamaIna iSaMdo.
 ³ ip`sT [nacaaja- va caoArmana ´
b`adr. laa^ronsa sa%vasaona BaMDaro. b`adr. irtoSa rmaoSa [MgaLo. b`adr. paOlasa jaobaU AavhaD. b`adr. saaqa-k rmaoSa maanao.
³ maananaIya saoËoTrI ´ ³ maananaIya ]p. saoËoTrI ´ ³ maananaIya Kijanadar ´ ³ maananaIya ]p. Kijanadar ´

*   caca- kmaoTI saBaasad   *
b`adr. jaa^na Qama-raja pvaar. b`adr. sauhasa ivajaya AaohaoL. b`adr. D^inaela baabaurava saaonakaMbaLo. b`adr. sauQaIr sa%yaivajaya ku¬haDo.
       
b`adr. saMjaya jaomsa KLdkr. b`adr. samyauela maaojaosa jagatap. b`adr. ABaya sauroSa mhsko. isasTr. SaOlaojaa ASaaok saaLvaI.
       
   
isasTr. sauroKa sauiQar $bdI. isasTr. Saalao-T sa^masana naaDo.    
       

*   pd¹isaQd   *
b`adr. saMjaya saudama vaaGamaaro.
isasTr. A^ilasa A$Na iSaMdo.
isasTr. saulaBaa ivanaaod caaOQarI.
³ DayaaosaoSana saoËoTrI pdisaQd sadsya ´
³ maihlaa maMDL P`aitinaQaI pdisaQd sadsya ´
³ saNDo skula P`aitinaQaI pdisaQd sadsya ´

*   DIkna va lao ¹ laIDr   *
rovh. DIkna. Ajjaur janaad-na Amaaoilak.
b`adr. ASaaok rfayala saaLvaI.
b`adr. dovaond` pu$Yaao%tma iSaMdo.