St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Our Core Values. ' /  ‘ Aamacao A%yaMt mah%vaacaa maUlyao. ’
Grace.

We are not here to judge each other, but to point each other to Jesus.

dovaacaI Ìpa.

AamhI yaoqao ekmaokaMcaa nyaaya krNyaasaazI navho‚ tr ekmaokaMnaa yaoSaU kDo yaoNyaacaa maaga- daKivaNyaasaazI Aahaot.

Faith.

We are not ruled by natural circumstances but live by what God Says.
 

ivaSvaasa.

Aamacyaavar yaoNaa–yaa naOsaiga-k pirisqatIcaa Aamacyaavar rajya k$ Sakt naahI‚ tr p`Bau yaoSaU Aamhalaa kaya saaMgatao hyaavar ivaSvaasa zo]na jagaNaaro AamhI Aahaot.

Relevance.

We are a 21st Century Church for real people.
 

P`aasaMigakta.

AamhI K–yaa ivaSvaasaNaa–yaa laaokaMsaazI‚ 21 vyaa SatkatIla caca-ÀmaMDLI Aahaot.

Relationships.

We want to build true friends in Christ, not superficial masks.

naatI–saMbaMQa.

Aamhalaa baa*ya$pI mauKvaTo laavalaolao navho tr iK`stamaQyao Kro ima~ tyaar krayacao Aahot.

Generosity.

We want to have an attitude of generosity in all that we do.

AaOdaya-.

AamhI jao kahI k$ %yaat AaOdaya- vaR%tI AsaavaI Asao Aamhasa vaaTto.

Power.

We expect to see the power of God working in our lives today.

saamaqa.

AamhI ASaI Apoxaa Qartao kI‚ dovaacao saamaqa- Aaja Aamacyaa jaIvanaat kaya- krt Aaho.

Passion.

Jesus is not a hobby… we are passionate about what we do for Him.
 

]%kMTa.

yaoSaU ha ek CMd kIMvaa ek AavaDta ivaYaya navho tr‚ %yaacyaasaazI AamhI kaya krtao hyaa baddla AamhI ]%kMTIt Aahaot.