St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Events Photo Gallery 2015.' /  ‘ [vhoMT\sa faoTao ga^larI ¹ 2015 ’

saMt AaMid`yaa caca- kimaTI ³marazI maMDLI´ ~OvaaiYa-k inavaDNauk 2015 ³18.10.2015´

yauqa k^mp ³ 31.10.2015 ´

hMgaamaacaa sana va navaIna caca- kimaTI cao sama-pNa ³ 08.11.2015 ´

saMt AaMid`yaa caca- vaobasaa[-T ³11.11.2015´

idnaaMk. 11.11.2015 raojaI ]p. saoËoTrI saMt AaMid`yaa caca- kimaTI‚ naaiSak. imasTr. irtoSa rmaoSa [MgaLo yaaMnaI caca- vaobasaa[-T banaivaNyaacaa Aja- caca- kmaoTIlaa idlaa va sava- caca- kmaoTInao tao Aja- %yaaMcaI sahI k$na isvakarla va vaobasaa[-T banaivaNyaasa maanyata idlaI. imasTr. irtoSa [MgaLo yaaMnaI Anaok laaokaMnaa BaoTI do}na sadr vaobasaa[-TsaazI maahItI gaaoLa kolaI va tsaoca sadrcaI vaobasaa[-T banaivaNyaa krIta pirEama Gaotlao. imasTr. irtoSa [MgaLo yaaMnaI vaobasaa[-T iDJaa[na kolaI va EaI. P`aivaNa hirSacaMd` Paazk‚ irtoSa [MgaLo hyaaMcao ima~ yaaMnaI sadr vaobasaa[-TcaI DovhlapIMga va p`aoga`a^imaMga cao kama kolao AaiNa tsaoca idnaaMk 11.01.2016 raojaI sadr caca-caI vaobasaa[-T pUNa-pNao banaUna Aaplyaa maahItI krIta tyaar Aaho.

maihlaaMcao iSabaIr ³ 28.11.2015 ´

samauh gaIt spQaa- ³ 29.11.2015 ´

BajanaI maMDLIMcaa BajanaaMcaa kaya-Ëma ³30.11.2015´

idnaaMk 30.11.2015 raojaI naaiSak maiQala ivaivaQa caca-sa\maQaUna Aalaolyaa Bajana maMDLIMnaI saMt AaMid`yaacaca- cyaa vaaZidvasaa inaima%t Aayaaoijat kolaolyaa BajanaaMcyaa kaya-Ëmaat sahBaaga Gao}na ]%ÌYz p`karcaI Bajanao gaa}na dovaacaa gaaOrva kolaa.

Aalaolyaa sava- BajanaI maMDLIMcao AamhI %yaaMcyaa sahBaagaa baabat AaBaarI Aahaot.

Paiva~ dRZIkrNaacaa ivaQaI ³02.12.2015´

sTar va gavaanaI DokaoroSana TIma.³01.11.2015 to 24.12.2015´

k^MDla laa[-T saivh-sa ³24.12.2015´

idnaaMk. 24.12.2015 raojaI ra~I 10Á30 vaajata saMt AaMid`yaa caca- caI naataL saNaacaI k^MDla laa[-T saivh-sa rovh. A$Na baI. iSaMdo va lao ­ ilaDr ASaaok rfayala saaLvaI yaaMnaI GaotlaI. sadr Ba@tI krIta va yaoSaU janmaacaa AanaMd saajara krNyaa krIta ra~I 10Á30 cyaa Ba@tIsa BarpUr laaokaMcaI ]pisqatI haotI.

naataL cyaa idvaSaI Asalaolao kaya-Ëma ³25.12.2015´

1. sanara[- saivh-sa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 06Á30 vaajata.

2. naataL saNaacaI maha]pasanaa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 09Á00 vaajata.

3. isa. iflaaoimanaa tfo- kok vaaTpacaa kaya-Ëma vaoL Á sakaLI 11Á00 vaajata caca- sauTlyaanaMtr.

4. kok vaaTp va Qaaima-k igataMcaa kaya-Ëma ³Aaya-na ga`up p`stut´ vaoL Á saayaMkaLI 06Á00 to 10Á00 vaajata.

saMDo skulacyaa maulaaMcaa kaya-Ëma ³26.12.2015´

idnaaMk. 26.12.2015 raojaI duparI 04Á00 vaajata saMDo skulacyaa maulaaMcaa kaya-Ëma caca- pirsaratIla‚ pizmaagacyaa sTojavar Jaalaa. yaa kaya-Ëmaat sava- lahana maulaaMnaI naataL saNaainaima%t ivaivaQya Qaaima-k kaya-Ëma saadr kolao. maMDLItIla BarpUr laaokaMcaI ]pisqatI yaa kaya-Ëmaa krIta haotI. saMDo skula iSaxakaMnaI va ivadyaaqyaa-MnaI yaa kaya-Ëmaa krIta BarpUR PairEama Gaotlao haoto.

rivavaarcaI Ba@tI ³27.12.2015´

naataL saNaa naMtrcaa pihlaa rivavaar ³rivavaarcaI Ba@tI´. vaoL Á sakaLI 09Á00 vaajata.

caca- kimaTI tfo- saMDo skulacyaa maulaaMnaa baxaIsa vaaTp va duparI ip`tI Baaojana caa kaya-Ëma ³27.12.2015´

Aaya-na gau`p p`stut‚ D^inayala raja isayaaona @vaayar igataMcaa kaya-Ëma ³27.12.2015´

SarNapur eiryaa – ivaBaaga vaar kaya-Ëma ³28.12.2015´

idnaaMk. 28.12.2015 raojaI duparI 04Á00 vaajata SarNapur eiryaa – ivaBaaga vaar kaya-Ëma caca- pirsaratIla‚ pizmaagacyaa sTojavar Jaalaa. yaa kaya-Ëmaat SarNapur eiryaatIla – naasaroqa nagar‚ isayaaona nagar‚ k^lavhrI ihlsa‚ baoqaola nagar‚ yao$salaoma nagar va jaOtuna nagar yaatIlaI sava- lahana‚ t$Na va qaaorlyaa maMDLI nao naataL saNaainaima%t ivaivaQya Qaaima-k kaya-Ëma saadr kolao. maMDLItIla BarpUr laaokaMcaI ]pisqatI yaa kaya-Ëmaa krIta haotI. kaya-Ëmaat BaagaGaoNaa–yaa sava- paiT-isapoMT\salaa caca- va caca- kimaTI tfo- idnaaMk.01.01.2015 raojaI baxaIsao doNyaat AalaI. eiryaa sauprvaayaJar hyaanaI va Baaga GaoNaa–yaa sava- paiT-isapoMT\sanaI yaa kaya-Ëmaa krIta BarpUR PairEama Gaotlao haoto.

Ana- laa[-fa yaunaa[-TIMga iK`Scana @vaayar ba^MD – mauMba[- hyaaMcaa kaya-Ëma ³29.12.2015´

baMQau jaa^ya kaMbaLo va Aaya-na ga`up yaaMcyaa tfo- naataLa inaima%t maMDLItIla laaokaMkrIta iK`stI Qaaima-k gaItaMcaa kaya-Ëma Aayaaoijat krNyaat Aalaa va hyaa krIta mauMba[-tIla Ana- laa[-fa yaunaa[-TIMga iK`Scana @vaayar ba^MD yaaMnaa baaolaavaNyaat Aalao haoto. sadr kaya-Ëma idnaaMk. 29.12.2015 raojaI saayaMkaLI 07Á00 to 10Á00 hyaa vaoLot Aayaaoijat kolaa haota.

pasTr Aajaya caaOhaNa hyaaMcaa Saor SaayarI va Qaaima-k gaItaMcaa kaya-Ëma ³30.12.2015´