St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Events Photo Gallery 2016.' /  ‘ [vhoMT\sa faoTao ga^larI ¹ 2016 ’

naivana vaYaa- cyaa idvaSaI Asalaolao kaya-Ëma ³01.01.2016´

1. sanara[- saivh-sa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 06Á30 vaajata.

2. naivana vaYaa-caI maha]pasanaa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 09Á00 vaajata.

3. AanaMd maoLa va f^nsaI Do/sa spQaa- ³naataL va naivana vaYaa-cao gaIto saadrIkrNa´.

saMt AaMid`yaa caca- – marazI maMDLI SarNapur caI vaobasaa[-T laa^Mca ³23.01.2016´

idnaaMk. 23.01.2016 raojaI SarNapur naaiSak yaoqao rahNaaro irtoSa rmaoSa [MgaLo‚ saMt AaMid`yaa caca- – marazI maMDLI SarNapur cao ]p. saoËoTrI yaaMnaI maharaYT/at tsaoca Baartat pihlaI va ekmaova marazI iK`stI maMDLIcao Aist%va dSa-ivaNaarI saMt AaMid`yaa caca- – marazI maMDLI caI vaobasaa[-T Dovhlap k$na laa^MMca kolaI Aaho. sadr vaobasaa[-T hI marazI va [Mga`jaI hyaa daona BaaYaot Aaho.

hI vaobasaa[-T banaivaNyaa krIta irtoSa rmaoSa [MgaLo yaaMcao pirvaar va ima~jaNa saaqa-k maanao‚ praga iSaraoLo‚ ja^@sana Baaosalao‚ sauimat [MgaLo‚ p`itk saaonavaNao‚ baMTI jagatap va AnaokaMnaI %yaaMcyaa madtIcao yaaogadana idlao Aaho.

AamhI‚ AapNaa sava- ip`ya dSa-kaMsa Aamacyaa caca- vaobasaa[-T caa daOra GaoNyaasazI AamaMi~t kirtao.

vaobasaa[-T A^Do/sa Á www.standrewschurchnashik.com

baoqaola nagar rihvaasaI yaaMkrIta va baoqaola nagar krIta p`aqa-naa ³06.02.2016´

paolaIsa ]pAayau@taMnaa SarNapur gaavazaNa yaoqao rahNaa­yaa garIba rihvaaSaaMcaI GarM vaacaivaNyaacao va paolaIsa p`aoTo@Sana imaLNyaacao inavaodna ³07.02.2016´

ijalha klao@Tr hyaaMnaa ‘iK`st pircaya’ ho pustk p`kaiSat hao] naka do] hyaa baabat inavaodna ³24.02.2016´

idnaaMk. 24.02.2016 raojaI naaiSak Dayaaosaosa cao saok`oTrI ba`. saMjaya vaaGamaaro va saMt AaMid`yaa caca- kimaTI saoËoTrI ba`dr. laa^ronsa BaMDaro‚ ]p. saoËoTrI ba`dr. irtoSa [MgaLo‚ Kijanadar ba`dr. paOlasa AavhaD‚ ]p.Kijanadar ba`dr. saaqa-k maanao va [tr saBaasad tsaoca caca- cao jyaoYz naagairk hyaaMnaI naaiSak ijalha klao@Tr maa. EaI. dIpoMd` isaMh kuSavaah va ]p. klao@Tr maa. EaI. ramadasa KoDkr hyaaMnaa mauMba[t p`kaiSat haoNaa­yaa ivavaaidt pustk ‘iK`st pircaya’ ho pustk p`kaiSat hao] naka do] hyaa baabat inavaodna idlao.

hyaa pustkat baabaarava saavarkr hyaaMnaI yaoSau iK`sta baabat KaoTo va ivavaada%mak gaaoYTI laIhIlaolyaa Aahot va hyaa laIKanaanao baayabala caa Apmaana haot haota va hyaa mauLo iK`stI laaokaMcyaa Baavanaa duKavalyaa Aahot.

hyaa inavaodnaat klao@Tr hyaaMnaa spYT kLivalao Aaho kI jar ho pustk p`kaiSat Jaalao tr doSaat haoNaa­yaa Aip`ya GaTnaaMcaI javaabadarI doSaacyaa sarkarcaI Asaola %yaamauLo %yaaMnaI vaoLotca vairla gaaoYTIbaabat dKla GyaavaI.

}pvaasa samayaasa sau$vaat ³10.02.2016´

idnaaMk. 10.02.2016 raojaI raKocyaa bauQavaar Asauna piva~ }pvaasa samayaacaI sau$vaat JaalaI.sadr caaiLsa idvasaaMcyaa piva~ }pvaasa samayaat dr bauQavaarI va SauËvaarI saMQyaakaLI 07Á00 to 08Á30 vaajaop-Mta caca- haoto va zrivalyaa p`maaNao maMDLItIla laaokaMcyaa GarI ka^Toja p`oAsa- hao%yaa.

JaavalyaaMcaa rivavaar va imarvaNaUk ³20.03.2016´

idnaaMk. 20.03.2016 raojaI maMDLIcao sanmaananaIya paLksaahoba‚ ca-ca kmaoTI‚ laoilaDr‚ jyaoYz naagairk‚ va maMDLItIla Anaok saBaasadaMnaI AitSaya ]%sahanao Aaplyaa hatat JaavaLo Gao}na p`BaU yaoSaUcyaa gaaOrvaasaazI SarNapUr naaiSak ivaBaagaat imarvaNaUk kaZlaI yaa imarvaNaUkIt laahana laokraMcaahI caaMgalaa p`itsaad haota.

haosaaMnaa haosaaMnaa p`BaUcyaa naavaanao yaoNaara rajaa QanyavaadIt Asaao.

maa]MdI gau$vaar caI caca- Ba@tI ³24.03.2016´

maa]MdI gau$vaar mhNajaoca ]%tma SauËvaarcyaa Aadlaa gau$vaar‚ idnaaMk. 24.03.2016 raojaI saMQyaakaLI 07:00 vaajata caca- Ba@tI haotI. hyaa Ba@tIlaa maMDlaItIla laaok maaozyaa saMKonao hjar haoto.

]%tma SauËvaar – gauD ÍayaDo ³25.03.2016´

idnaaMk. 25.03.2016 raojaI ]%tma SauËvaarcyaa idvaSaI sakaLI 07:00 vaajata Ëa^sa caI imarvaNauk kaZNyaat AalaI haotI. sadr imarvaNauk hI caca- pirsaratuna sau$ JaalaI va saMpuNa- SarNapur pirsarat tsaoca javaLIla ivaBaagaattuna kaZNyaat AalaI. hyaa marvaNaukIvdaro p`BaU yaoSaunao AaplyaasaazI va AaPalyaa papaMsaazI Ëusaavar marNa isvakarlao hyaabaabatcaI sauvaata- [traMpya-t paohcaivalaI. hyaa imarvaNaukIt AnaokaMnaI Ëa^sa ]calauna sadrcaI sauvaata- gaajaivaNyaasaazI sahBaaga idlaa.

idnaaMk. 25.03.2016 raojaI sakaLI 10:00 vaajata caca- pirsarat lahana maulaaMcao saMDoskula GaoNyaat Aalao haoto. saMDoskula iSaxakaMvdaro saMDoskulacyaa lahana laokraMnaa p`Bau yaoSaU jaao dovaacaa kaokra jyaanao AaplyaasaazI va Aaplyaa papaMsaazI Ëusaavar marNa isvakarlao yaabaabatcaI va %yaacyaa puna-]%yaanaacaI gaaoYT saMgaNyaat AalaI. saMDoskulacaI laokro hI AavaDInao tI gaaoYT ekt Asalyaacao inadSa-naasa Aalao.

idnaaMk. 25.03.2016 raojaI duparI 12:00 to 03:00 hyaa vaoLat ]%tma SauËvaarcyaa caca- caI tIna tasaaMcaI maha caca- Ba@tI hI rovh. DI. esa. gaayakvaaD yaaMnaI GaotlaI va to p`Bau yaoSau nao ]dgaarlaolyaa SaovaTcyaa saat SabdaMvar baaolalao.

[sT saMDo ³25.03.2016´

idnaaMk. 27.03.2016 raojaI sakaLI phaTo 05:00 vaajata maMDLItIla bahUsaM#yao laaokaMnaI ek~ yao]na‚ hatat maoNaba%yaa Gao}na p`Bau yaoSaucyaa puna-]%yaanaabaabat sauvaata- krIta p`Bau ]zlaa Aaho Kicat ]zlaa Aaho ASaa p`karo GaaoYaNaa do}na imarvaNauk kaZlaI.

idnaaMk. 27.03.2016 raojaI sakaLI 09:00 vaajata [sT saMDo caI maha caca- Ba@tI hI rovh. e. baI. iSaMdo yaaMnaI GaotlaI va %yaaMnaI p`Bau yaoSaucyaa puna-]%yaanaabaabat saMdoSa idlaa.

vhI. baI. esa. ³25.04.2016 to 30.04.2016´

saMt AaMid`yaa caca- – SarNapur‚ naaiSak yaoqao 25.04.2016 raojaI to 30.04.2016 raojaI sakaLI 07:00 to 11:00 yaa vaoLot ekuNa 250 to 300 ivaVaqyaa-Mcao vhI. baI. esa. ³va^koSana baayabala skula´ saMpnna Jaalao. yaamaQyao ekUNa 150 ivaVaqaI- ivaQarmaI kuTuMbaatuna Aalaolao haoto. yaa sava- maulaaMcaI ekuNa 20 iSaxakaMnaI va 5 madtnaIsa yaaMnaI doKBaala kolaI.

hyaa vhI. baI. esa. maQyao raoja imaSanarI sTaorI eokvalaI jaat haotI‚ Aaplyaa doSaacao raYT/gaIt gaayalao jaat haoto ivaivaQa ivaYayaaMsaazI hyaa maulaaMkDuna p`aqa-naa mhNavauna GaotlaI jaat haotI tsaoca dovaa cao vacana hyaa laokraMnaa saaMigatlao jaat haoto.

SaovaTcyaa idvaSaI sava- maulaaMnaa maukuT Gaalauna Bavya ASaI r^laI kaZNyaat AalaI va tsaoca SaovaTcyaa idvaSaI sava- ivaVaqyaa-Mnaa p`ItIBaaojana doNyaat Aalao. sava- lahana laokraMna vdro p`Bau yaoSaucao gavarva krNyaat Aalao.

maayavaar idnaainaima%t saMt saMt AaMid`yaa caca- – SarNapur‚ naaiSak maihlaaMnaI caalaivalaolaI Ba@tI ³08.05.2016´

saMt AaMid`yaa caca- – SarNapur‚ naaiSak yaoqao 08.05.2016 raojaI sakaLI 09:30 vaajata sava- maihlaaMnaI saMpuNa- caca- maQaIla Ba@tI caalavaIlaI. yaavaoLosa saaQaarNa Ba@tItIla sakaLcaI Ba@tI pQdt vaaprNyaat AalaI. yaa Ba@tIcao saMpUNa- inayaaojana saaO. A^laIsa A$na iSaMdo ³paLikNabaa[-´ yaaMnaI kolao. saaO. A^laIsa A$na iSaMdo yaaMnaI sauMdr Asaa saMdoSa ]pisqat maihlaa vagaa-laa idlaa‚ sau~ saMcaalana imasa. saraoijanaI ko. Baarsakr yaaMnaI kolao yaa vaoLsa EaImatI. Saalao-T esa. naaDo‚ imasaosa. sauroKa sauQaIr $bdI‚ EaImatI. saumaMgalaa QarNao‚ saaO. salaaomaI ]dya Kro‚ saaO. Ainata saicana jagatap‚ saaO. SaItla inarao‚ saaO. maorI D^inayala vaaGamaaro va [tr hyaaMcaa sahBaaga haota. Yaa vaoLsa dana Ap-Na‚ Ba@tI va maihlaa idnaainaimat baxaIsa vaaTp yaacao sava- inayaaojana ca-ca kmaoTI va maihlaaMnaI kolao.

yaa saMpuNa- Ba@tI p`saMgaI rovh. A$Na iSaMdo yaaMcao sahakaya- laaBalao.

yauqa k^mp ³28.05.2016´

idnaaMk. 28.05.2016 raojaI saMt AaMid`yaa caca- – SarNapur‚ naaiSak yaoqao yauqa k^mp GaoNyaat Aalaa‚ hyaa yauqa k^mp saazI maubaM[- yaoqauna maI. saraoja AapT‚ Da^. SauBaaYa vaaGamaaro va %yaaMcaI p%naI maIsaosa. saucaIta vaaGamaaro hyaaMnaa va@to mhNauna baaolaavaNyaat Aalao haoto. hyaa k^mpsaazI saaQaarNa 200 ivadyaaqaI- ³yauqa – maulao va maulaI hjar haoto´. hyaa k^mp maQyao iK`stI t$Naa cao jaIvana kosao Asaavao ho iSaxaNa doNyaat Aalao. sava- t$NaaM vdro p`Bau yaoSaucao gavarva krNyaat Aalao.

baapvaar À iptRidnaacaI saMt saMt AaMid`yaa caca- – SarNapur caI caca- Ba@tI va baxaIsa vaaTp ³19.06.2016´

saMt AaMid`yaa caca- – SarNapur‚ naaiSak yaoqao 19.06.2016 raojaI sakaLI 09:00 vaajata caca- Ba@tI caalavaIlaI gaolaI va Ba@tI samaaPt Jaalyaavar baapvaar idnaainaimat maMDLItIla sava- vaDIlaaMnaa ca-ca kmaoTI vdaro baxaIsa vaaTp krNyaat Aalao.

17 vyaa k^ainsala krIta Aaplyaa caca-cao p`itinaQaI inavaDNyaa kirta “ maMDLIcaI spoSala janarla imaTIMga ” ³14.11.2016´

17 vyaa naaisak Qama-p`aMtacyaa AiQavaoSanaakrIta Aaplyaa caca-cao p`itinaQaI inavaDNyaa krIta rivavaar idnaaMk. 06.11.2016 raojaI maMDLIcaI spoSala janarla imaTIMga zovaNyaat AalaI haotI¸ prMtu maMDLItIla kahI saBaasadaMnaI inayamaanausaar imaTIMga AvaQaI na idlyaamauLo sadr tarKo baabat ivaraoQa kolaa. %yaanaMtr sadr spoSala janarla imaTIga hI saMpuNa- inayamaanausaar va ]pisqat Asalaolyaa sava- AiQaÌt saBaasadaMcyaa samaxa saaomavaar idnaaMk. 14.11.2016 raojaI GaoNyaat AalaI. hyaa imaTIMga maQyao savaa-naumato KalaIla p`itinaQaIMcaI inavaD krNyaat AalaI.

1. isa. Aa^ilasa A$Na iSaMdo. ³saMDo skula AQyaxa´ 6. ba`. ja^ksana Sard Baaosalao. ³janarla´
2. ba`. irtoSa rmaoSa [MgaLo. ³caca- kmaoTI´ 7. ba`. ]dya Kro. ³janarla´
3. isa. SaOlaojaa ASaaok saaLvao. ³caca- kmaoTI´ 8. isa. iSatla inarao. ³janarla´
4. ba`. saMjaya saudama vaaGamaaro. ³janarla´ 9. ba`. saMidp iva. ku­raDo. ³yauqa´
5. ba`. Paraga D^inayala iSaraoLo. ³janarla´ 10. ba`. jaa^na DI. pvaar. ³AamaMi~t´

naaiSak Qama-p`aMt¸ saI.ena.Aaya. “ naaiSak Dayaaosaosana k^ainsalacao 17 va sava-saaQaarNa AaiQavaoSana ”
³24.11.2016¸ 25.11.2016 va 26.11.2016´

idnaaMk. 24.11.2016¸ idnaaMk. 25.11.2016 va idnaaMk. 26.11.2016 raojaI, Da^. maobala AaraoLo va pd\maBauYaNa Da^. rjanaIkaMt AaraoLo saBaagaRh ³saI.Aar.eca.pI´¸ jaamaKoD¸ ija.Ahmadnagar yaoqao naaiSak Qama-p`aMt¸ saI.ena.Aaya¸ “ naaiSak Dayaaosaosana k^ainsalacao 17 va sava-saaQaarNa AaiQavaoSana GaoNyaat AalaI. yaa AaiQavaoSanaat sava- naaiSak Qama-p`aMt¸ saI.ena.Aaya caca-sa\ cao %yaaMcyaa %yaaMcyaa caca- nao inavaDlaolao p`itinaQaI hrja ­ ]pisqat haoto. hyaa k^ainsala imaTIMga maQyao vaoga vaogaLyaa naaiSak Qama-p`aMt Dayaaosaosana k^ainsalacyaa kimaTIMcao Ahvaala saadr krNyaat Aalao. tsaoca sadr k^ainsala imaTIMga maQyao Aaplyaa caca-cao p`itinaQaI hyaaMcaI vaoga vaogaLyaa pdaMvar inavaD krNyaat AalaI.

1. isa. Aa^ilasa A$Na iSaMdo. ³saMDo skula AQyaxa´ 6. ba`. ja^ksana Sard Baaosalao. ³iK`cana laa[f Aa^D [-va^najailajama kimaTI´
2. ba`. irtoSa rmaoSa [MgaLo. ³laa^ Aa^D p`aoisajasa- kimaTI´ 7. ba`. ]dya Kro. ³fa[naansa kimaTI´
3. isa. SaOlaojaa ASaaok saaLvao. ³saMDo skula kimaTI´ 8. isa. iSatla inarao. ³kaoT- Aaf Dayaaosaosana´
4. ba`. saMjaya saudama vaaGamaaro. ³isanaa^D Tona´ 9. ba`. saMidp iva. ku­raDo. ³ei@Ja@yauiTva kimaTI´
5. ba`. Paraga D^inayala iSaraoLo. ³sTuvaD-iSap kimaTI´ 10. ba`. jaa^na DI. pvaar. ³fa[naansa kimaTI´

saMt AaMid`yaa caca- marazI maMDLI ¸ SarNapur naaiSak ­ 422 002. KalaIla naataL va naivana vaYa-cao kaya-k`ma iDsaoMbar 2016 rabaivaNyaat Aalao.

1. saMDo skulacyaa maulaaMnaa ip`tI Baaojana AaiNa baixasa vaaTp krNyaat Aalao. ³18.12.2016´

2. saamaudaiyak piva~ baaiPtsmaa ivaQaI vaoL Á sakaLI 10Á30 vaajata. ³24.12.2016´

3. ra~IcaI naataLcaI ]pasanaa k^nDla laa[-T saiva-sa vaoL Á ra~I 10Á30 vaajata. ³24.12.2016´

naataL cyaa idvaSaI Asalaolao kaya-Ëma ³25.12.2016´

1. PahaTocaI sanara[- saivh-sa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 06Á30 vaajata.

2. naataL saNaacaI maha]pasanaa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 09Á00 vaajata.

3. caca-laa BaoT doNaa­yaa sava- naagairkaMnaa kok vaaTp va Qaaima-k igataMcaa kaya-Ëma Aa^ko-sT`a ³Aaya-na ga`up va saMt AaMid`yaa caca- tfo-´.
   vaoL Á saayaMkaLI 06Á00 to 10Á00 vaajata.

saMDo skulacyaa maulaaMcaa naataLacaa Bavya kaya-Ëma ³26.12.2016´

idnaaMk. 26.12.2016 raojaI duparI 03Á00 vaajata saMDo skulacyaa maulaaMcaa kaya-Ëma caca- pirsaratIla‚ pizmaagacyaa sTojavar Jaalaa. yaa kaya-Ëmaat sava- lahana maulaaMnaI naataL saNaainaima%t ivaivaQya Qaaima-k kaya-Ëma saadr kolao. maMDLItIla BarpUr laaokaMcaI ]pisqatI yaa kaya-Ëmaa krIta haotI. saMDo skula iSaxakaMnaI va ivadyaaqyaa-MnaI yaa kaya-Ëmaa krIta BarpUR PairEama Gaotlao haoto.

myauiJak lavhsa- iK`Scana @vaayar ba^MD Aa^ko-sT`a hyaaMcaa kaya-Ëma ³26.12.2016´

baMQau Sard [MgaLo¸ lakI maaohIto¸ rajau AaohaoL yaaMcyaa tfo- naataLa inaima%t maMDLItIla laaokaMkrIta iK`stI Qaaima-k gaItaMcaa kaya-Ëma Aayaaoijat krNyaat Aalaa va hyaa krIta myauiJak lavhsa- iK`Scana @vaayar ba^MD Aa^ko-sT`a yaaMnaa baaolaavaNyaat Aalao haoto. sadr kaya-Ëma idnaaMk. 26.12.2016 raojaI saayaMkaLI 07Á00 to 10Á00 hyaa vaoLot Aayaaoijat kolaa haota.

ivaBaagavaar kaya-Ëma ³27.12.2016´

idnaaMk. 27.12.2016 raojaI saayaMkaLI 07Á00 vaajata SarNapur saMt AaMid`yaa caca- marazI maMDLI tIla saathI ivaBaagaaMcaa ivaBaagavaar kaya-Ëma caca- pirsaratIla‚ pizmaagacyaa sTojavar Jaalaa. yaa kaya-Ëmaat sava- ivaBaagaatIla laaoMkaMnaI naataL saNaainaima%t ivaivaQya Qaaima-k kaya-Ëma saadr kolao. maMDLItIla BarpUr laaokaMcaI ]pisqatI yaa kaya-Ëmaa krIta haotI.

baayabalavar AaQaairt vak-Saa^p ³28.12.2016´

idnaaMk. 28.12.2016 raojaI sakaLI 10Á00 t 12:30 vaajata baayabalavar AaQaairt vak-Saa^p pasTr jaaosaof dasa yaaMnaI Gaotlao.

vana vao iK`Scana @vaayar ba^MD – PauNao hyaaMcaa Aa^ko-sT`a kaya-Ëma ³28.12.2016´

baMQau jaa^ya kaMbaLo va Aaya-na ga`up yaaMcyaa tfo- naataLa inaima%t maMDLItIla laaokaMkrIta iK`stI Qaaima-k gaItaMcaa kaya-Ëma Aayaaoijat krNyaat Aalaa va hyaa krIta puNyaatIla vana vao iK`Scana @vaayar ba^MD yaaMnaa baaolaavaNyaat Aalao haoto. sadr kaya-Ëma idnaaMk. 28.12.2016 raojaI saayaMkaLI 07Á00 to 10Á00 hyaa vaoLot Aayaaoijat kolaa haota.

imaSana maLa yaoqao laahana maulaa maulaIcaa ËIDa ­ spaoT-sa caa kaya-Ëma ³28.12.2016´

idnaaMk. 28.12.2016 raojaI saayaMkaLI 04Á00 vaajata laahana maulaaMcaa ËIDa ­ spaoT-sa caa kaya-Ëma imaSana maLa pirsara¸ toqaIla t$NaaMnaI va jaoYz naagairkaMnaI mhNajaoca tuYaar saaonakaMbalao¸ ikrNa saaonakaMbalao¸ kovaIna saaonakaMbalao¸ saagar saaonakaMbalao¸ riva saaonakaMbalao¸ ivaSaala saaonakaMbalao¸ iSalapa saaonakaMbalao¸ sairta saaonakaMbalao¸ sauinata saaonakaMbalao¸ rtna BaMDaro¸ mainaYaa BaMDaro¸ idnaoSa BaMDaro¸ Alaka BaMDaro¸ Saolako Aa^MTI¸ kurnaokr Aa^MTI hyaaMnaI laahana maulaaMna kirta sadr spaoT-sa caa kaya-Ëma AayaaojaIt kaolaa haota. yaa kaya-Ëmaat sava- imaSana maLyaatIla lahana maulaaMnaI naataL saNaainaima%t spaoT-sa caa AanaMd Gaotlaa va sava- laokraMnaa p`mauK AitqaI rovh.iSado¸ ba`.irtoSa [MgaLo va ba`. praga iSaraoLo hyaaMcyaa hatuna baixasa vaaTp krNyaat Aalao.

ba`dr Dinaela raja – maMuba[- hyaaMcaa Aa^ko-sT`a kaya-Ëma ³29.12.2016´

baMQau jaa^ya kaMbaLo va Aaya-na ga`up yaaMcyaa tfo- naataLa inaima%t maMDLItIla laaokaMkrIta iK`stI Qaaima-k gaItaMcaa kaya-Ëma Aayaaoijat krNyaat Aalaa va hyaa krIta mauMba[-tIla ba`dr Dinaela raja yaaMnaa baaolaavaNyaat Aalao haoto. sadr kaya-Ëma idnaaMk. 29.12.2016 raojaI saayaMkaLI 07Á00 to 10Á00 hyaa vaoLot Aayaaoijat kolaa haota.

laahana maulaa maulaIcaa f^nsaI Do/sa kaya-Ëma va AanaMdmaoLa ³30.12.2016´

idnaaMk. 30.12.2016 raojaI saayaMkaLI 05Á00 vaajata laahana maulaaMcaa f^nsaI Do/sa kaya-Ëma caca- pirsaratIla‚ pizmaagacyaa sTojavar Jaalaa. yaa kaya-Ëmaat sava- lahana maulaaMnaI naataL saNaainaima%t ivaivaQya vaoYaBau k$na kaya-Ëma saadr kolao. maMDLItIla BarpUr laaokaMcaI ]pisqatI yaa kaya-Ëmaa krIta haotI.

vaa^ca naa[-T savhI-sa ³31.12.2016´

idnaaMk. 31.12.2016 raojaI ra~I 10Á30 vaajata vaa^ca naa[-T savhI-sa va navaIna vaYaa-caI ]pasanaa tsaoca piva~ sahBaagaIta ivaQaI GaoNyaat Aalao.