St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Events Photo Gallery 2017.' /  ‘ [vhoMT\sa faoTao ga^larI ¹ 2017 ’

naivana vaYaa- cyaa idvaSaI Asalaolao kaya-Ëma ³01.01.2017´

1. sanara[- saivh-sa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 06Á30 vaajata.

2. naivana vaYaa-caI maha]pasanaa va piva~ sahBaagaIta ivaQaI. vaoL Á sakaLI 09Á00 vaajata.

yauqa saoimanaar ­ yauqa k^mp ­ p`orNaa 2017. ³25.02.2017´

idnaaMk. 25.02.2017 raojaI saMt AaMid`yaa caca- – SarNapur‚ naaiSak yaoqao yauqa saoimanaar ­ yauqa k^mp ­ p`orNaa 2017 GaoNyaat Aalaa‚ hyaa saoimanaar ­ yauqa k^mp saazI maubaM[- yaoqauna ba`. ra^ya ema. jaa^ya [Mtrna^Sanala ispkr hyaaMnaa va@to mhNauna baaolaavaNyaat Aalao haoto. ba`. ra^ya hyaaMnaI ispircauAla gaayaDMsa saMd-BaatIla ivaYaya mhNajaoca yaSasvaI iK`stI jaIvana jagaNyaacaa maaga-¸ samaajaatIla yaoNaaM­yaa Aavha\naaMvar maat krNyaacaa maaga-¸ tsaoca maanaisak AaiNa SaarIirk maaohaMvar maat krNyaacaa maaga- yaavar maaga-dSa-na kolao.

hyaa saoimanaar maiQala dusara Baaga mhNajaoca krIyar gaayaDMsa Asaa haota¸ hyaamQyao ]jvala BaivaYyaasaazI kirAr ivaYaya maaga-dSa-na krNaaro ivaYaya Kailala idggaja vya@tI vdaro hataLNyaat Aalao.

maaoiTvaoSanala ka^isalar ³ijalaa ]dyaaoga´ yaoiqala maI. rajagau$ hyaMnaI t$NaaMnaa saolf elpa^yamaoMT va CaoTo ]dyaaoga QaMdo ksao krta yaotIla va %yaasaazI BaaMDvala kuzUna ]Bao krta yao[-la hyaa baddla maahItI idlaI.

vaaokoSnala To/inaMga saoMTr ³iva.TI. saI.´ yaoiqala ba`. [-. pI. jaa^ya hyaMnaI t$NaaMnaa ivaivaQa vaaokoSnala To/inaMga kaosa-sa\ baddla maahItI idlaI.

Aa^MTI ADI@Sana iDpaT-maoMT ³naSaa mau@tI´ yaoiqala Da^. naamapurkr hyaMnaI t$NaaMnaa naSaa À vyasana mau@tI baddla maahItI idlaI tsaoca vyasanaaM pasauna dur ksao rahata yao[-la yaavar maaga-dSa-na kolao.

maharaYT/ paoilasa iDpaT-maoMT ³paoilasa ivaBaaga´ yaoiqala maI. kakasaoO paTIla hyaMnaI t$NaaMnaa paoilasa BartI va %yaacao fayado yaabaabat maahItI idlaI va maaga-dSa-na kolao.

yaupI.esa.saI. ­ ema.pI.esa.saI. ­ Aaya.e. esa ³[insapIroSana kiryar Ak^DmaI´ hyaaMcao saMcaalak maI. praga vaaGa hyaMnaI t$NaaMnaa yaupI.esa.saI. ­ ema.pI.esa.saI. ­ Aaya.eO. esa va %yaacao fayado yaabaabat maahItI idlaI va maaga-dSa-na kolao.

irTayaD- DoPyauTI kimaSanar esa.Dblyau. ³ijalaa pirYad´ yaoiqala ba`.dyaanaMd r@Saokr hyaMnaI t$NaaMnaa dhavaI va baaravaI pasa Jaalyaavar laagaNaa­yaa ivaivaQa daKlyaa baabat maahItI idlaI va to kaozuna va ksao imaLvata yaotIla yaa baabat maaga-dSa-na kolao.

hyaa k^mpsaazI saaQaarNa 80 ivadyaaqaI- ³yauqa – maulao va maulaI hjar haoto´.sadr caa k^mp ha ba`. irtoYa [MgaLo¸ ba`. Paraga iSaraoLo¸ ba`. saaqa-k maanao¸ ba`. sauhasa AaohaoL va ba`.maa^MnaTI jagatap hyaaMnaI Aayaaoijat kolaa haota. hyaa k^mpsaazI kahI doNagaIdaraMnaI sauQda madt kolaI haotI. tsaoca rovh. A$Na. baI,. iSaMdo yaaMcaa hI hyaa k^mpsaazI KMBaIr pazIMbaa haota. sava- t$NaaM vdaro p`Bau yaoSaucao gaaOrva krNyaat Aalao.

samaIr ³jaa^ya´ ]%tmarava kaMbaLo yaaMcaa saMt AaMid`yaa caca- tfo- sa%kar ³26.02.2017´

naaiSak mahanagarpailaka 2017 inavaDNaukIt p`Baaga Ë. 12 maQauna p`caMD matanao nagarsaovak pdI inavaDuna Aalaolao samaIr ³jaa^ya´ ]%tmarava kaMbaLo yaaMcaa sa%kar saMt AaMid`yaa caca- cyaa vatInao rovh. A$Na iba. iSaMdo va paLikna baa[- isa. Aa^ilasa A$Na iSaMdo¸ caca- kimaTI¸ jaoYz naagairk saMGa¸ tsaoca SarNapur vasaahtItlyaa ivaivaQa nagar jasao kI isayaaona nagar¸ baoqaola nagar¸ naasaroqa nagar¸ jaOtuna nagar¸ va k^lavhrI hIlasa\ yaaMcyaa vatInao saMt AaMid`yaa caca- maQyao krNyaat Aalaa.

}pvaasa samayaasa sau$vaat ³01.03.2017´

idnaaMk. 01.03.2017 raojaI raKocyaa bauQavaar Asauna piva~ }pvaasa samayaacaI sau$vaat JaalaI. sadr caaiLsa idvasaaMcyaa piva~ }pvaasa samayaat dr bauQavaarI va SauËvaarI saMQyaakaLI 07Á00 to 08Á30 vaajaop-Mta caca- haoto va zrivalyaa p`maaNao maMDLItIla laaokaMcyaa GarI ka^Toja p`oAsa- hao%yaa.