St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' C.N.I Mission Statement. ' /  ‘ saI.ena.Aaya cao Qyaoya ivaQaana ’
CNI Mission Statement (St. Andrews Church)

The Church of North India as a United and Uniting together is committed to announce the Good News of the reign of God, inaugurated through death and resurrection of Jesus Christ in proclamation and to demonstrate in actions to restore the integrity of Gods creation through continuous struggle against the demonic powers by breaking down the barriers of caste, class, gender, economic inequality and exploitation of the nature

saI.ena.Aaya cao Qyaoya ivaQaana ³saMt AaMid`yaa caca-´

]%tr BaartatIla caca-sa\ ³saI.ena.Aaya. – caca- Aa^f naa^qa- [MiDyaa´ saMyau@tpNao tsaoca ek~ ekjauTInao dovaacyaa rajyaacaa sausamaacaar va sauvaato-caI GaaoYaNaa krNyaa kirta p`itbaQdIt Aaho‚ jao yaoSau iK`tacyaa marNaavdara AaiNa puna$%qaanaacyaa maaQyamaatuna sau$ Jaalao Aaho‚ tsaoca GaaoYaNaaMvdara AaiNa ÌitMvdara‚ ekinaYzBaavaanao dovaacyaa inaima-tIsa punasa-Mcaiyat krNyaasaazI satt saOtanaI Sa@tI iva$d saMGaYa- krNao‚ ho krt AsataMnaa yaoNaaro ADqaLo jasao kI jaat‚ vaga-‚ ilaMga‚ Aaiqa-k ivaYamata tsaoca naOsaiga-k SaaoYaNa hyaaMnaa KMDIt krNyaa krIta vacanabaQd Aaho.

' Church ' /  ‘ caca- ’
‘caca-’

iK`stI Qaima-yaaMcao maMidr ho ‘ caca- ’¸ ‘e@laoisayaa’¸ ‘igarjaaGar’ yaa naavaanao AaoLKlao jaato.

AajahI AapNa caca-laa do}L¸ maMidr Asao saMbaaoQatao. jagaatIla sava-ca Qama- va saMp`dayaaMnaa svat:cao ivaSaoYa Asao ]pasanaamaMidr Asato.

prMtu yaa sava- ]pasanaa maMidrat va caca-maQyao maulaBaut frk ha Aaho ik¸ do}L¸ maisjad va [tr Sabd ho ‘vaastu’ laa saMbaaoiQat krtat maa~¸ caca- ha Sabd dgaD maatI [tr nao baaMQalaolyaa vaastulaa navho tr iK`stI janaaMnaa¸ Aqaa-t haDamaaMsaacyaa maanavaI samaUhalaa saMbaaoiQat krtao.

Anaok iK`stI Baaivak jaovha eki~t yaotat tovha %yaa samauhalaa caca- mhNatat.

qaaoD@yaa caca- mhNajao vaastU navho¸ tr caca- mhNajao ivaSavaasaNaa­yaaMcaa samaudaya haoya.

maga ho caca- ³iK`stI laaokaMcaa saumaUh´ jarI %yaasaazI [maart nasalaI trI ‘caca-’ mhNaUnaca AaLKlao jaato. mhNaUnaca caca- yaa saMklpnaot caOtnya Aaho¸ sajaIvata Aaho,.

piva~ Saas~ caca-laa iK`stacao SarIr mhNauna saMbaaoQato. caca- p`BaU yaoSaucaI vaQaU Aaho. p`BaU Kuw caca-cao mastk va vallaBa Aaho.

caca-ivaYayaI jaaNauna Gaotanaa p`qamat AapNa %yaacaI ]%p%tI AByaasaavaI.

naaiSak Qama-p`aMt ³saI. ena. Aaya´ AMtga-t Asalaolyaa cacao-sacaI naavao¸³f@t caca- [maart Asalaolyaa maMDLyaa´ ‘naaiSak ivaBaaga’
A.Ë.
caca- cao naava
maMDLI
eoiryaa
1.
saoMT iflaIp caca-
marazI maMDLI
naaiSak raoD
2.
saoMT iflaIp caca-
[Mga`jaI
naaiSak raoD
3.
saoMT A^ND/yaUja caca-
marazI maMDLI
SarNapUr
4.
saoMT A^ND/yaUja caca
[Mga`jaI
SarNapUr
5.
saoMT qaa^masa caca-
marazI maMDLI
SaalaImaar
6.
K`a[-sT caca-
marazI maMDLI
dovaLalaI
7.
saMt baNa-baa caca-
marazI maMDLI
manamaaD
8.
ga^irsana caca-
---
dovaLalaI
9.
saoMT folaaoiSap caca-
---
AaoJar
10.
saoMT pa^la caca-
---
maalaogaaMva
11.
saoMT jaa^na caca-
---
yaovalaa
12.
saMt ma%qaayaa caca-
---
[-gatpurI

caca- ha Sabd jama-na Sabd kK-pasaUna [Mga`jaI banalaa Aaho. yaa daonhI SabdaMcao maUL ga`Ik Sabd ikiryakna Aqaa-t p`BaUcaI vastU yaa Sabdat Aaho.dusara p`itSabd e@laoisayaa ³jyaalaa ihMdIt kilaisayaa mhNatat´ tao la^iTna BaaYaotIla AsaUna %yaacaa Aqa- [maart Aqavaa saBaa Asaa haotao.

ihbaU` BaaYaotIla Sabd kahala ³saBaa´ SabdaSaI tao javaLcaa Aaho.yaaMca SabdaMcao BaaYaaMtr AapNa marazIt ‘maDLI’ Asao krtao. Paotu-gaIja Sabd igarjaa¸ kaokNaI Sabd [gajaI- yaapasaUnaca banalao Aahot.caca- hI jagaatIla Aajatagaayat sauvyavaisqatpNao caalalaolaI ekmaova saMGaTnaa Aaho.

iK`stacyaa puna$%qaanaanaMtr pnnaasaavyaa idvaSaI ya$SalaomamaQyao caca-caI sqaapnaa JaalaI.tovhapasauna Aajapya-Mt saumaro daona hjaar vaYaa-t caca-nao Anaok AaGaataMnaa taoMD idlao Aaho.

Aajacyaa 21 vyaa Satkat caca-laa samaqa- naotR%vaacaI garja Aaho¸ Aaplao iK`stI laaok Anaok SaasakIya savalatI va yaaojanaaMbaabat maagao pDlao Aaho¸ mhNaUna vat-maana pirisqatIt caca-laa samaqa- naotR%vaacaI KUp garja Aaho.

yaa yaugaat doKalaI caca-puZo Anaok Aavhanao Aahot tsaoca AajahI Anaok xao~ Asao Aaho kI¸ jyaa caca-cao yaaogadana AaNaKI vaaZNao garjaocao Aaho.%yaasaazI sava- iK`stI maMDLIMnao¸ caca-sa\nao ek~ yao}na ek SarIr haoNao AavaSyak Aaho.

caca- mhaNajao AapNa iK`stI Baaivakjana p`BaU yaoSaUcao SarIr Aahaot %yaacaI vaQaU Aahaot mhNaUna prmaoSvaralaa saMtaoYa hao[-la ASaI kamaigarI krNao Ainavaaya- Aaho. caca- Aqaa-t AapNaavdaro [traMnaa iK`st kLavaa tsaoca Aaplyaa baMQauBaavaanao va sad\vat-NaukIvdaro iK`st gaajaivaNao ho caca-cao p`qama kt-vya Aaho.

sava-Mnaa caca-vdaro prmaoSvaracaI samaxatocaa va tarNaacaa AnauBava imaLao haIca iK`stcarNaI AamacaI p``aqa-naa.