St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Pastor, Deacon & Lay Leaders. ' /  ‘pasTr¸ iDkna AaiNa lao¹ilaDsa-\.’
Bible Says (Jeremiah 3:15)

And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding.

baayabala Asao mhNato ³iyama-yaa 3 Á 15´

maga maI tumhalaa navao maoMZpaL do[-naÊ to maaJyaaSaI inaYzavaana AsatIla. to &ana AaiNa samaja hyaaMcyaa sahayyaanao tumhalaa maaga-dSa-na krtIla.

rovh. A$Na baoMjaamaIna iSaMdo. ³ ip`sT [nacaaja- va caoArmana ´

rovh. A$Na baoMJaaimana iSaMdo yaaMcaa janma sana. 1952 saalaI Jaalaa.

%yaaMnaI sana. 1981 saalaI baayabala ka^laojacaa AByaasa pUNa- kolaa va baI. TI. eca mhNajaoca ba^calar Aa^f iqayaaolaa^ija hI pdvaI imaLvalaI.

%yaaMcao SaOxaiNak iSaxaNa ho ³paosT ga`^jyaueoT´ ema. e. mhNajaoca maasTr [na AaT-sa\ Asao Aaho‚ va %yaaMnaI ihsT/I hyaa ivaYayaat spoSalaayaJaoSana kolao Aaho.

%yaaMnaI sana. 1986 saalaI saMt AMid`yaa caca- SarNapUr naaiSak yaoqao ip`sT [nacaaja- mhNaUna saovaa sau$ kolaI.

%yaaMnaI sana. 1997 saalaI %yaaMcaI badlaI AaoJar ­ naaiSak yaoqao krNyaat AalaI va %yaaMnaI AaoJar caca- yaoqao tIna ¡3£ vaYao- ip`sT [nacaaja- mhNaUna saovaa kolaI.

sana. 2000 saalaI %yaaMcaI punha badlaI hao}na to punha saMt AMid`yaa caca- yaoqao Aalao.

sana. 2007 maQyao prmaoSvaraMnaI %yaaMnaa yaunaayaToD sToT Aa^f Amaoirka yaoqao eka pasTsa-\ ka^nfrMsasaazI jaaNyaacaI saMQaI idlaI‚ toqao to ek maihnaa haoto.

rovh. A$Na baoMJaaimana iSaMdo yaaMnaa ka^nsailaMga qa`U baayabala‚ imaSana iflD vak- va [va^Mjailajama Asaa ivaivaQya kayaa-MsaazI na^Sanala va [MTr­na^Sanala A^vaaD-sa\ imaLalaolao Aahot.

%yaaMnaI ef. ema.vhI.baI. hyaa imaiSanarI saMsqao baraobar Anaok KoDaoMpaDyaaM maQyao saovaa kolaolaI Aaho. tsaoca maaigala 35 vaYaa-MpasaUna to AaidvaasaI BaagaaMmaQyao sauQda sauvaata- p`saarakrIta madt krIt Aahot.

rovh. A$Na iSaMdo ho 10 vaYa- naaiSak pasTsa-\ folaaoiSap hyaa saMGaTnacao p`oisaDoMT À Aqyaxa haoto. saQyaa to naaiSak ijalhyaa krIta iDsTI/k sauip`ToMDoT mhNaUna sauQda kama baGata‚ hyaa maQyao naaiSak Qama-­p`aMtatIla Aaz mau#ya cacao-sa\ À mau#ya maMDLyaaMvar to iDsTI/k sauip`ToMDoT Aahot.to naaiSak Dayasaosana ka^]insala pI.TI.Aar.DI¹2 hyaa T/sT var T/sTI [na vak- mhNaUna sauQda kama baGata.

to sauip`ToMDoT va T/sTI AsataMnaa %yaaMcyaa doKroKI KalaI naaiSak Dayasaosa À T/sTcyaa paca SaaLa‚ ek iD. eD ka^laoja va naaiSak maQaIla T/sT p`a^pTI-ja\caI ksTDI Aaho. tsaoca %yaaMcaI inayau@tI saMt AMid`yaa SarNapUr naaiSak hyaa SaaLovar sallaagar mhNaUna kolaolaI Aaho.

ho sava- krt AsataMnaa %yaaMcyaa p%naIcaahI hyaa maQyao Kup maaolaacaa vaaTa Aaho.

rovh. A$Na baoMJaaimana iSaMdo hyaaMcaI kamaigarI dovaacao kama krt AsataMnaa caca- krIta va maMDLI krIta far maaozI va maaOlaacaI Aaho.

rovh. Ajjaur janaad-na Amaaoilak. ³ rovh. va iDkna ´

rovh. iDkna. Ajjaur janaad-na Amaaoilak hyaaMcao SaOxaiNak iSaxaNa ho baI.esa saI.­baI.eD Asao Aaho.

%yaaMcao Qaaima-k iSaxaNa ho baI. baI. eya mhNajao ba^calar Aa^f ibabalaIkla sTDIja Asao Aaho.

%yaaMnaI sana. 1990 saalaa maQyao lao­ilaDr mhNaUna saovaa sau$ kolaI.

%yaaMcaI 04 eip`la 2004 raojaI iDkna mhNaUna idxaa JaalaI va to saMt AMid`yaa caca- SarNapUr naaiSak‚ yaoqaIla marazI maMDLIt tsaoca [MiglaSa maMDLIt rovh. iDkna. mhNaUna saovaa k$ laagalao.

saQdyaa %yaaMcaI badlaI saoMT. qaa^masa caca- naaiSak‚ yaoqao JaalaolaI Aaho. trI sauQda kaLacyaa garjao nausaar to saMt AMid`yaa caca- yaoqaIla marazI va [MiglaSa maMDLIt saovaa krtat.

%yaaMcyaa vaOyai@tk jaIvanaatIla kamaigarI mhNajaoca %yaaMnaI ivaivaQya\ haya¹skulasa\ maQyao gaiNat iSaxak mhNaUna kama kolaolao Aaho. tsaoca %yaanaMtr %yaaMnaa ip`isapla mhNaUna p`maaoT krNyaat Aalao.

to SaaLot Saalaoya ivadyaaqyaa-Mnaa iSakvat AsataMnaa %yaaMnaI Anaok ivadyaaqyaa-Mnaa‚ jyaaMnaa gaiNat ivaYayaacaI BaItI vaaTto %yaaMnaa %yaaM BaItIvar maat krNyaasa iSakivalao.

to garIba ivadyaaqyaa-M krIta vaga- saatvaI to dhavaI ivanaa maulya TyauSansa\ Gaot haoto %yaaMcyaa hataKalaI iSaklaolao ivadyaaqaI- Aaja maaoz maaozyaa kMpnyaaMmaQyao tsaoca sarkarI Ka%yaat va ba^MkaMmaQyao kamaalaa Aahot.

iTcar mhNaUna to %yaaMcyaa vaOyai@tk jaIvanaatIla kamaigarI krIt AsataMnaa dovaanao %yaaMcyaa kamaamaQyao BarpUr AaSaIvaa-d idlaa Aaho,. tsaoca to imainasT/rI vak- mhNajaoca iDkna mhNaUna kamaigarI par paDt AsataMnaa prmaoSvaracaa AaSaIvaa-d %yaaMcyaa kayaa-vdara idsaUna yaotao.

ho sava- krt AsataMnaa %yaaMcyaa p%naIcaahI hyaa maQyao Kup maaolaacaa vaaTa Aaho. %yaaMcyaa imasaosa svatÁhI baI.esa saI.­baI.eD AsaUna ÍavaSaI A^k^Dima SaaLot Anaok vaYa- iTcar hao%yaa.

rovh. iDkna. Ajjaur janaad-na Amaaoilak hyaaMcaI kamaigarI dovaacao kama krt AsataMnaa caca- krIta va maMDLI krIta far maaozI va maaOlaacaI Aaho.

b`adr. dovaond` pu$Yaao%tma iSaMdo. ³ lao ¹ laIDr ´

ba`dr. dovaoMd` pu$Yaao%tma iSaMdo hyaaMcao SaOxaiNak iSaxaNa ho baI.e‚ ema. baI.e Asao Aaho.

%yaaMnaI sana. 1983 saalaa maQyao paoilasa iDpaT-maoMT jaa^[-na kolao haoto‚ to pI. esa. Aaya. hyaa paosTvar paoilasa ivaBaagaat jaa^[-na Jaalao AaiNa Aata saQyaa to naaiSak ivaBaaga‚ naaiSak roMja Aa^ifsa krIta DoPyauTI sauip`ToMDoT Aa^f paoilasa hyaa hud\dyaavar AsaUna kama baGat Aahot.

%yaaMnaI sana. 1997 saalaa maQyao saMt AMid`yaa caca- SarNapUr naaiSak yaoqao lao­ilaDr mhNaUna saovaa sau$ kolaI va saQyaa hI to hyaa saovaot AaGaaDIvar kaya-rt Aahot.

to sava- t$NaaM krIta ek AadSa- Asao Aahot.

prmaoSvaranao %yaaMcyaavar kolaolyaa k$Nao bad\d\la %yaaMnaI %yaaMcao AayauYya prmaoSvaralaa Ap-Na k$na naohmaI %yaaMcyaa saovaot rahNyaacao va %yaaMcao gaaOrva krIt rahNyaacao Qyaoya samaaor zovalao Aaho.

lao­ilaDr mhNaUna kama baGat AsataMnaa to naohmaIca ek ]%ÌYz ]pdoSak va maaga-dSa-k mhNaUna samaaor Aalao Aahot.

to naaiSak Dayasaosana ka^]insala pI.TI.Aar.DI¹2 hyaa T/sT var Kijanadar mhNaUna sauQda kama baGat Aahot.

lao ­ ilaDr ba`dr. dovaoMd` pu$Yaao%tma iSaMdo hyaaMcaI kamaigarI dovaacao kama krt AsataMnaa caca- krIta va maMDLI krIta far maaozI va maaOlaacaI Aaho.

b`adr. ASaaok rfayala saaLvaI. ³ lao ¹ laIDr ´.

ba`dr. ASaaok rfayala saaLvaI hyaaMcaa janma SarNapUr naaiSak yaoqao Jaalaa AsaUna to hyaaca maayaBaUimat lahanacao maaozo Jaalao va Aaplao SaOxaiNak iSaxaNa pUNa- k$na to maharaYT/ sToT baaoD- Aa^f saokMDrI AaiNa hayar saokMDrI ejyaukoSana hyaa gava-nhmaoT ivaBaagaat eka caaMgalyaa hud\dyaavar kamaalaa haoto.

maaigala baavaIsa ¡22£ vaYaa-pasaUna to saMt AMid`yaa caca- SarNapUr naaiSak yaoqao lao­ilaDr mhNaUna kama baGat Aahot.

lao­ilaDr mhNaUna kama baGat AsataMnaa caca-cyaa sanmaainaya paLk saahobaaMnaa caca- Ba@tI caalaivaNyaasa madt krNao‚ saBaa À caca- Ba@tI ilaD krNao‚ naaoTIsaosa vaacaUna daKvaNao‚ piva~ Saas~atIla Saas~paz vaacaNao‚ sanmaainaya paLk saahobaaMcyaa AnaupisqatIt saMpUNa- caca- Ba@tI caalaivaNao tsaoca laagaNaa­yaa gaaoYTIt maMDLIcaI baajau maaMDUna maMDLItIla laaokaMkrIta ek irsaaosa- psa-na ikMvaa ka^nT^@T psa-na mhNaUna naohmaI ]paisqat rahNao hI sava- lao­ilaDrcaI kamaigarI to AitSaya ]%saahanao va AavaDInao lao­ilaDr mhNaUna par paDt Aahot va dovaacaI saovaa krIt Aahot.

lao ­ ilaDr ba`dr. Asaaok rfayala saaLvaI hyaaMcaI kamaigarI dovaacao kama krt AsataMnaa caca- krIta va maMDLI krIta far maaozI va maaOlaacaI Aaho.