St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Senior Christian Citizens Group Sharanpur.' /  ‘ jyaoYz iK`stI naagairk saMGa SarNapUr ’

 

Bible Says (Job 12 : 12)

Wisdom is with aged men, And understanding in length of days.

baayabala Asao mhNato ³[-yaaova 12 Á 12 ´

vaRQd\ maaNasao SahaNaI AsatatÊ dIGaa-yauYyaanao samajautdarpNaa yaotao.
 

Bible Says (Psalm 92 : 14)

They will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green.

baayabala Asao mhNato ³stao~saMihta 92 Á 14 ´

to jaunao JaalyaavarhI fLo dot rahatIla. to saSa@t ihrvyaa JaaDasaarKo AsatIla

Senior Citizen Group

Our evergreen and active members of Church those are Senior Citizen Group.

Senior citizen is a common term used for senior people who are the backbone of experience behind our Church.
 

This group was formed on 09th May 2009, by Mr. Ramesh Mane with the help of his other friends (Senior Citizens) Mr. S. L. Shinde, Mr. D. N. Pawar, Mr. Ramesh Gangurde.

They started the fellowship of retired people in church campus, which was later on named as Senior Christian Citizens Group Sharanpur.

In the First Year when the group started functioning our other seniors also joined them as a result their were total 25 members in group.
 

The terms and conditions to be a member of this group is, you should be a retired person or your age should be of 58 or above 58 years.
 

This group meets up on 10th Day of every month at 06 : 00 pm in church campus to decide further activities.
 

The group is very active in Religious Activity, Social Activity & also in Environmental Activity our senior citizens are always ahead to provide help for Church activities and spread the Gospel.

You are most welcome to have fellowship with our Senior Christian Citizens Group Sharanpur.

jyaoYz naagairk saMGa

Aamacyaa caca- cao evhrga`Ina va saik`ya sadsya mhNajaoca Aamacao jyaoYz naagairk saBaasad.

jyaoYz naagairkÊ jyaoYz laaokaMsaazI vaaprlaolaa ha saamaanya Sabd AahoÊ jyaoYz naagairk ho Aamacyaa caca- cao ek majabaUt AaQaarstMBa AsaUna AamacyaasaazI AnauBavaacaa maaoza pazIMbaa Aaho.

idnaaMk. 09.05.2015 raojaI maI. rmaoSa maanao hyaaMnaIÊ %yaaMcyaa ima~aMcyaa madtInao mhNajaoca maI. esa ela. iSaMdoÊ maI. DI. ena. pvaarÊ maI. rmaoSa gaaMgauDo- hyaaMcyaa saaobat imaLuna hyaa saMGaacaI sqaapnaa kolaI.

saMt AMid`yaa caca-cyaa pirsarat %yaaMnaI saovaa inavaR%t Jaalaolyaa laaokaMcaI sahBaaigata sau$ kolaIÊ hyaa saMGaalaa naMtr jyaoYz iK`stI naagairk maMca SarNapUr Asao naava doNyaat Aalao.

P`aqama vaYaI- jaovha jyaoYz naagairk saMGaanao %yaaMcao kaya- krNyaasa p`arMBa kolaa %yaa vao\LI maMDLItIla [tr jyaoYz naagairk sauQda hyaa saMGaat saamaIla Jaalao va p`qama vaYaI- hyaa saMGaat ekUNa 25 sadsya saBaasad Asalaolaa saMGa tyaar Jaalaa.

jyaoYz naagairk saMGaacao saBaasad haoNyaa kirta laagau Asalaolyaa SatI- va ATIÊ AaPaNa saovaa inavaR%t AsaoNao garjaocao Aaho ikMvaa AapNa Aaplyaa vayaacao 58 vaYao- puNa- kolaolao Asaavao ikMvaa Aaplao vaya 58 vaYaa- poxaa jaast AsaNao AavaSyak Aaho.

dr maihnyaacyaa 10 tarKolaa ha saMGa saMQyaakaLI 06 Á 00 vaajaocyaa saumaarasa caca- pirsarat ek~It yaotao va puZIla ]pËmaaM baabat cacaa- k$na inaNa-ya Gaotlao jaatat.

ha saMGa Qaaima-kÊ saamaaijakÊ tsaoca pyaa-varNa ivaYayak e^i@TivhTI maQyao AitSaya saiËya AahoÊ Aamacyaa caca- caa jyaoYz iK`stI naagairk saMGa ha naohmaIca caca-cyaa e^i@TivhTIsa\ saazI tsaoca dovaacao vacana ¹ SauBavat-maana [traMnaa saaMgaNyaasaazI naohmaIca puZo Asatao.

Aamacyaa jyaoYz iK`stI naagairk maMca SarNapUr hyaaMcaa baraobar sahBaaigato saazI AaPaNaa savaa-Mcao svaagat Aaho.

“ Senior Christian Citizens Group Administration Office Bearers. ” /  “ jyaoYz iK`stI naagairk saMGa p`Saasana PadaiQakarI. ”
b`adr. sauQaakr idnakr rNaisaMga.
isasTr. sauroKa sauiQar $bdI.
isasTr. sauYamaa sauQaakr rNaisaMga.
³jyaoYz naagairk saMGa AQyaxa´
³jyaoYz naagairk saMGa saoËoTrI´
³jyaoYz naagairk saMGa Kijanadar´
     
*   jyaoYz naagairk saMGa    *