St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

“The ‘Seven Words’ of Jesus on The Cross” /  “P`aBaU yaoSaU iK`stacao vaQastMBaavarIla ‘saat ]d\gaar’”
Bible Says (John 3:16)

For God so loved the world that he gave his only Son, So that everyone who believes in him may not perish but have eternal life.

baayabala Asao mhNato ³yaaohana 3 Á 16´

dovaanao jagaavar evaZI maaozI p`ItI kolaI kI %yaanao Aaplaa ekulata ek pu~ idlaa. dovaanao Aaplaa pu~ yaasaazI idlaa kI¸ jaao kaoNaI %yaacyaavar ivaSvaasa zovatao %yaacaa naaSa hao} nayao tr %yaalaa saava-kalaIk jaIvana p`aPt vhavao.

The First Word (Gospel of Luke 23 : 34)

"Father, forgive them, for they do not know what they do."
 

P`aqamaaod\gaar ³lauk 23 Á 34´.

raomaI iSapayaaMnaI yaoSaUlaa vaQastMBaavar iKLIlao tovha yaoSaU mhNaalaa¸
“ho baaPaa¸ %yaaMnaa xamaa kr¸ karNa to kaya kirtat ho %yaaMnaa samajat naahI”.

The Second Word (Gospel of Luke 23 : 43)

"Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise."
 

iWtIyaaod\gaar ³lauk 23 Á 43´.

tovha yaoSaU %yaa PaScaatapI caaoralaa mhNaalaa¸
“maI tulaa Kicat saaMgatao¸ tU Aaja maaJyaabaraobar sauKlaaokat AsaSaIla”.

The Third Word (Gospel of John 19 : 26 - 27)

"Jesus said to his mother: "Woman, this is your son." Then he said to the disciple: "This is your mother."
 
 

tRtIyaaod\gaar ³yaaohana 19 Á 26 – 27´.

maga yaoSaUnao Aaplyaa Aa[-laa va jyaa iSaYyaavar %yaacaI P`aItI haotI %yaalaa javaL ]Bao raihlaolao pahuna Aa[-laa mhTlao¸
“baa[- paha¸ ha tuJaa maulagaa ² maga %yaanao %yaa iSaYyaalaa mhTlao paha¸ hI tuJaI Aa[-”.

The Fourth Word (Matthew 27 : 46)

"Eli, Eli, Lema Sabachthani ?” "My God, my God, why have you forsaken me?" .
 

catuyaa-od\gaar ³ma%tya 27 Á 46´.

navavyaa tasaalaa yaoSaU maaozyaanao AaraoLI maa$na baaolalaa¸
“elaao[-¸ elaao[-¸ lamaa sabaKtnaI Æ” “mhNajao maaJaayaa dovaa¸ maaJaayaa dovaa¸ tu maaJaa %yaaga ka kolaa Æ”.

The Fifth Word (Gospel of John 19:28)

"I thirst."
 
 

pMcamaaod\gaar ³yaaohana 19 Á 28´

hyaanaMtr¸ Aata sava- pUNa- Jaalao Aaho ho jaaNaUna yaoSaonao Saas~laoK pUNa- vhavaa mhNaUna Asao mhTlao¸
“malaa thana laagalaI Aaho”.

The Sixth Word (Gospel of John 19:29-30)

They put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had received the wine, he said, "It is Finished;" and he bowed his head and handed over the spirit.

YaYzaod\gaar ³yaaohana 19 Á 30´

papI maanavaaMcyaa ]waracao kaya- vaQastMBaavar pUNa- Jaalao. tovha yaoSaUnao mhTlao¸ “pUNa- Jaalao Aaho”.
 

The Seventh Word (Gospel of Luke 23:46)

Jesus cried out in a loud voice, "Father, into your hands I commend my spirit.".
 
 
 

sa%pmaaod\gaar ³laUk 23 Á 44 – 46´

Aata saumaaro daona p`hr Jaalao AaiNa saUya-P`akaSa naahIsaa hao}na itsa–yaa p`hrapya-Mt sava- doSaBar AMQaar pDlaa AaiNa piva~sqaanaaMtIla pDda maQaaomaQa faTlaa. tovha yaoSaU ]cca svaranao AaorDUna mhNaalaa¸
“ho baapa ² maI Aaplaa Aa%maa tuJyaa hatI saaopvaUna dotao”. Asao baaolaUna %yaanao p`aNa saaoDlaa.