St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' History of Sharanpur. ' /  ‘ saMt AaMid`yaa maMDLIcaa va SarNapurcaa [ithasa ’

 

‘tIqa-xao~acyaa Sahrat’ [. sa. 1826 saalaI iK`stI imaSana–yaaMnaI p`qama SauBavat-maana gaajaivaNyaasa sau$vaat kolaI.

[. sa. 1830 maQyao saI. ema. esa. mhNajaoca caca- imaSanarI saaosaayaTIcao naaiSak Sahrat Aagamana Jaalao.

idnaakM. 13 Aa^gasT 1832 raojaI imasaosa. foArr yaaMnaI maulaIMcyaa SaaLocaI sqaapnaa kolaI.

jaulaO 1834 saalaI maulaaMsaazI [Mga`jaI SaaLa kaZNyaat AalaI.

idnaaMk. 03 Aa^gasT 1855 raojaI imasTr. P`aayasana yaa imaSanarInao SarNapur vastIcaI sqaapnaa kolaI.

03 Aa^gasT ha SarNapur vastIcaa vaaiYa-k smaRtIidna samajalaa jaatao.

piva~ Saas~at ‘SarNapur’ yaa naavaacaa ]llaoK ‘AaEayaacao izkaNa’ Asaa Aaho.

naavaap`maaNaoca SarNapur ho AnaokaMcao AaEayaacao izkaNa Jaalao Aaho.

saurvaatIlaa SarNapur yaoqao iK`stI laaokaMsaazI caar Garo va Qama-pUrI baaMQaNyaat AalaI. tsaoca ek CaoTosao p`aqa-naa gaRh baaMQaNyaat Aalao.

naMtr CaoTa TaMgao banaivaNyaacaa karKanaa‚ daona gaudamao va AnaaqaaEama baaMQaNyaat Aalao. tsaoca Aaraogya saovaosaazI ek CaoTa dvaaKanaa ³k^naDa ha^spITla´ hI sau$ krNyaat Aalaa‚ pMcavaTIt laop`saI imaSana ]GaDNyaat Aalao.

%yaa vaoLcyaa hyaa maMDLIcaI AaQyaai%mak saovaa mahadU gaaoro naavaacao gaRhsqa krIt Asat.

[. sa. 1865 maQyao iSaxakaMsaazI To/inaMga skula ]GaDNyaat Aalao.

[. sa. 1877 maQyao imasTr kuk yaaMnaI ‘k^TIiksT’ saazI [-SvarI iSaxaNaacaa vaga- sau$ kolaa.

[. sa. 1880 maQyao ‘Janaanaa maoiDkla imaSanacaI’ sqaapnaa naaiSak Sahrat JaalaI.

SarNapur yaoqao idnaaMk. 12 iDsaoMbar 1893 maQyao Ba%tIsaazI caca-caa samap-Na ivaQaI Jaalaa.

imaSana maLyaat SaotI sau$ JaalaI.

idnaaMk. 11 jaulaO 1928 saalaI AxarI iva&ana pazSaaLocaI ³ saoMT A^MD/yauja DIvhInaITI skUla´ caI sqaapnaa saQyaa Aist%vaat Asalaolyaa paoilasa kimaSanar Aa^fIsamaQyao JaalaI.

Aajacyaa 21 vyaa Satkat Baartacyaa nakaSaat maharaT/ yaoiqala naaiSak Sahr ho pirpUNa- dRYTyaa AitSaya lavakr ivaksaIt haot Asalaolao Sahr Aaho va %yaat AsaNaaro Aaplao ho AaiSavaa-dIt SarNapur gaavazaNa sauQda Baartacyaa nakaSaat JaLkuna ivaksaIt Jaalao Aaho.