St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' About Saint. Andrews. ' /  ‘ saMt AMid`yaa ba_la mahItI. ’
Saint. Andrews.

Andrew, like his brother Simon Peter, was a fisherman.
 

He was born in the village of Bethsaida on the Sea of Galilee.

Jesus called them to be his disciples by saying that he will make them "Fishers of Men". (Reference : Matthew - 4 : 18 – 22).

At once they left their nets and followed him.
 

Jesus knew that Andrew was walking behind him, and turning back, he asked, “what do you seek?”

When Andrew answered that he would like to know where Jesus lived, Our Lord replied, “Come and see.”

In contrast, the Gospel of John states that Andrew was first a disciple of John the Baptist (John 1:35-42).

But when John pointed to Jesus and said, “Behold the Lamb of God!” Andrew at once recognized that Jesus is the Messiah the Divine Master.

From then on, he chose to follow Jesus. Andrew was thus the first disciple of Christ.

In the gospels, Andrew is referred to as being present on some important occasions as one of the disciples more closely attached to Jesus.

Next, Andrew brought his brother Simon (St. Peter) to Jesus and Jesus received him, too, as His disciple.

At first the two brothers continued to carry on their fishing trade and family affairs, but later, the Lord called them to stay with Him all the time.
 

He promised to make them fishers of men, and this time, they left their nets for good.
 

Andrew was present at the Last Supper.

It is believed that after Our Lord ascended into Heaven, St. Andrew went to Greece to preach the gospel.

He is said to have been put to death on a cross, to which he was tied, not nailed.

Andrew is said to have been martyred by crucifixion at the city of Patras in Achaea, on the northern coast of the Peloponnese
 

Andrew had been crucified on a cross of the form called Crux decussata (X-shaped cross, or "saltire"), now commonly known as a "Saint Andrew's Cross"

He lived two days in that state of suffering, still preaching to the people who gathered around their beloved Apostle.

Two countries have chosen St. Andrew as their patron – Russia and Scotland.

saMt AaMid`yaa.

AMid`yaa¸ %yaacyaa Baavaa saarKa mhNajaoca iSamaaona po~a saarKaca ek kaoLI haota.

%yaacaa janma gaalaIla samaud`a javaLcyaa baoqasaOda gaavaat Jaalaa.

P`aBau yaoSaunao %yaaMnaa %yaacao iSaYya haoNyaakrIta baaolaavalao¸ va Asao mhTlao kI “maI tumhalaa maaNasao QarNaaro krIna”. ³ma%tya – 4 Á 18 – 22´.

%yaaca vaoLI %yaaMnaI %yaaMcaI maasao QarNaarI jaaLI saaoDIlaI va P`aBau yaoSaucyaa maagao gaolao.

P`aBau yaoSaulaa maahIt haoto kI AMid`yaa %yaaMcyaa maagao maagao caalat haota¸ mhNauna yaoSaunao maagao vaLuna %yaaMlaa ivacaarlao “tulaa kaya paihjao”

tovha AMid`yaa nao ]%tr idlao kI tao jaanau [icCtao kI p`Bau yaoSau kuzo rhatat¸ tovha Aaplaa p`Bau yaoSau mhNaalaa yao AaiNa paha.

tr yaa ]laT¸ yaaohanaacyaa SauBavat-maanaat AsaohI mhTlao Aaho kI¸ AMid`yaa pihlao baaiPtsmaa krNaa–yaa yaaohanaacaa iSaYya haota. ³yaaohana – 1 Á 35 – 42´.

PaNa baaiPtsmaa krNaa–yaa yaaohanaanao jaovha yaoSau kDo baaoT daK}na mhTlao kI¸ “tao paha dovaacaa kaokra”¸ %yaaca vaoLI AMid`yaanao lagaoca AaoLKlao kI yaoSau iK`st haca maSaIha va dOvaI gau$ Aaho.

AaiNa tovhaPaasaUna %yaanao yaoSaUcyaa maagao jaa]na %yaalaa AnaukrNa krNyaacaI inavaD kolaI. tsaoca AMid`yaa ha yaoSaucaa pihlaa iSaYya haota.

SauBavat-maanaaMmaQyao¸ Asao mhTlao Aaho kI saMt AMid`yaa ha yaoSaucaa ek AiQak ip`ya va yaoSauSaI AiQak javaLcaa saMbaMQa Asalaolaa iSaYya haota tsaoca hyaamauLo tao kahI mh%%vaacyaa p`saMgaI P`aBau yaoSau baraobar ]pisqat haota.

naMtr puZo¸ AMid`yaa nao %yaacyaa Baavaalaa mhNajaoca iSamaaona po~laa ³saoMT pITrlaa´ yaoSau kDo AaiNalao AaiNa yaoSau nao %yaacaa hI iSaYya mhNaUna isvakar kolaa.

Paihlao daonhI Baa} mhNajaoca AMid`yaa va po~ ho %yaaMcaa maasaomaarIcaa vyaapar inayaimatpNao krIt Asat tsaoca %yaaMcao kaOTuMibak jaIvana hI laxa dot Asat¸ prMtu naMtr p`Bau yaoSau nao %yaaMnaa saPauNa- vaoL %yaacaa saaobat rahNyaakrIta baaolaavalao.

P`aBau yaoSaunao %yaaMnaa vacana idlao kI¸ tao %yaaMnaa “maaNasao QarNaaro krIna” AaiNa yaa vaoLI¸ %yaaMnaI Aaplao maasao QarNaaro jaaLo caaMgalyaa kamaa krIta Taklao À saaoDlao.

saMt AMid`yaa ha AMitma ra~I yaoSau baraobar SaovaTcyaa BaaojaNaasa ]pisqat haota.

Asao mhTlao jaato kI¸ p`Bau yaoSau svagaa-t gaolyaa naMtr¸ saMt AMid`yaa sauvaata- saaMgaNyaasaazI ga`Isa yaoqao gaolaa.

Asao saaMigatlao jaato kI¸ %yaalaa vaQastMBaavar zar maarNyaat Aalao¸ %yaalaa vaQastMBaalaa baaMQaNyaat Aalao haoto iKLlao navhto.

Asao hI saaMigatlao jaato kI¸ saMt AMid`yaalaa (Peloponnese) iflaopa[-na doSaacyaa ]%tr kaosTvar À iknaarp+Ivar Achaea nagara maQyao (Patras) Paat`sa Sahrat vaQastMBaavar baaMQauna zar maarNyaat Aalao¸ va toqao tao marNa pavalaa va SahId Jaalaa.

saMt AMid`yaalaa X Aakaracyaa cyaa Ëa^sa var vaQastMBaI maarlao hyaa X Aakaracyaa cyaa Ëa^salaa Ësk Do@yausaaza Asao mhNatat AaiNa saamaanyaat Aata %yaalaa saMt AMid`yaacaa Ëa^sa mhNauhI AaoLKlao jaato.

tao tSaa Avasqaot tsaaca daona idvasa du:K sahna krt haota AaiNa Asaa Avasqaot hI doiKla %yaacyaa javaL jamalaolyaa laaokaMnaa sauvaata- %yaanao saaMigatlaI.

riSayaa AaiNa sk^aTlaMD hyaa daona doSaaMnaI saMt AMid`yaalaa %yaaMcaa saMrxak¸ p`o`rNaa s~aot¸ AaEayadata mhNauna inavaDlao saMbaaoiQalao Aaho.