St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' Sunday School.' /  ‘ saMDo skula ’

 

Bible Says ( Mark 10 : 14 )

But when Jesus saw [it], he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for to such belongs the kingdom of God.

baayabala Asao mhNato ³ maak- 10 Á 14 ´

yaoSaUnao ho paihlao tovha tao ragaavalaa AaiNa %yaaMnaa mhNaalaaÊ lahana baalakaMnaa maaJyaakDo yao} dyaa. %yaaMnaa manaa k$ naka karNa dovaacao rajya yaaMcyaasaar#yaaMcaoca Aaho.

Bible Says ( Proverbs 22 : 6 )

Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.

baayabala Asao mhNato ³ naIitsaU~o 22 Á 6 ´

lahana maulaalaa jagaNyaacaa yaaogya maaga- lahanapNaIca iSakvaa. maga tao jaovha maaoza hao[-la tovha %yaaca maagaa-Mnao jagaola.

Sunday School

Jesus said that the kingdom of heaven belonged to the children. He knew that their faith was strong, because their hearts had not yet been damaged by a fallen world.

Our little wonders are the future of our Church and Society. Nutruring them in the light of God Jesus and give them knowledge of the Bible is what Sunday school does.
 

A Sunday school, is a Christian educational institution, usually catering to children and other young people.

It is also sometimes referred to as a Sabbath school.
 

Many Seventh-day Adventist communities hold their Sabbath Schools on Saturdays

Our Church’s Sunday school is conducted on every Sunday evening at 04:00 pm To 05:00 pm.

Children who have complited 4 years of age are given admission in Sunday School.

Children’s are classified into different classes as per their age group, for better teaching, spiritual growth and their development.

Childrens are taught Religious Actions Songs, Bible Stories, Good Behaviour etc.

Yearly 8 to 10 days of V.B.S i.e. (Vacation Bible School) Programme is conducted for children of Sunday School and others too, who ever wants to participate.

Yearly cultural religious programmes are organized by the Sunday school administration and Sunday school teacher’s staff in wich the childrens participate.

There are total 20 teacher’s staff devoting their time for this blessed work of god.

We welcome you and your children to our
Sunday School !

saMDo skula

yaoSaU Asao mhNaalaa kI svagaa-cyaa rajya lahana laokraMcao Aaho. karNa %yaalaa maahIt haoto kI %yaaMcaa ivaSvaasa majabaUt Aaho‚ va %yaaMcao AMtÁkrNa inaYpap AasaUna Ad\yaap to jagaIk gaaoYTIcyaa AharI gaolaolao naahI.

Aamacyaa caca- cao ho lahana icamauklao sadsyaÊ ho Aamacyaa caca- va samaajaacao BaivaYya Aahot. hyaa laokaraMcaI p`Bau yaoSau cyaa p`kaSat yaaogya pQdtInao vaaZ haoNyaakirta maaga-d-Sana k$na %yaaMcyaavar caaMgalao saMskar k$na %yaaMnaa baayabala iSakvaUna baayabalacao &ana doNyaacao kaya- saMDo skula krto.

saMDo skula ho ek iK`Scana ­ Qaaima-k SaOxaiNak saMsqaa AsaUna hyaa maQyao sahsaa lahaMna maulaaMnaa tsaoca [tr t$NaaMnaa dovaaca vacana iSakvalao jaato.

kQaI kQaI saMDo skulaa Sabbaaqa skula ikMvaa Sabbaaqa SaaLa mhNaUna doKIla saMbaaoQaIlao jaato.

Anaok eDvh^naiTsT samaudaya saatvyaa idvaSaIca mhNajaoca SainavaarIca Sabbaaqa paLtat va SainavaarIca saMDo skulaa À Sabbaaqa skula caalavatat.

Aamacyaa caca- cao saMDo skula ho dr rivavaarI saayaMkaLI 04Á00 to 05Á00 vaajaocyaa saumaarasa Asato.

vaya 4 vaYao- PaUNa- Jaalaolyaa maulaaMnaa saMDo skula maQyao A^DimaSana idlao jaato À palak maulaaMcao A^DimaSana k$ Saktat.

saMDo skulacyaa maulaaMnaaÊ %yaaMcyaa yaaogya p`iSaxaNaa krItaÊ AaQyaai%mak vaaZI krItaÊ tsaoca %yaaMcyaa yaaogya ivakasaa krIta %yaaMnaa %yaaMcyaa vayaaogaTa nausaar ivaivaQa vagaa-t ivaBaagalao jaato.

saMDo skulamaQyao maulaaMnaa Aa^xana saa^gasa\ Ê baayabala maQaIla gaaoYTI va caaMgalaI vat-Nauk krNao [Á ho iSakvalao jaato.

saMDo skulacyaa maulaaMnaasaazI tsaoca [tr [icCUkaMsaazI dr vaYaI- 8 to 10 idvasaaMcao vaI. baI. esa. ³va^koSana À sau+ItIla baayabala skUla´ ho AayaaojaIt k$na Gaotlao jaato.

saMDo skulacyaa p`Saasanaa vdara tsaoca saMDo skulacyaa iSaxakaM vdara vaaiYa-k saaMskRitk ­ Qaaima-k kaya-Ëma hI Aayaaoijat kolao jaatat va hyaa kaya-Ëmaat saMDo skulacyaa maulaaMcaa sahBaaga Astao.

dovaacyaa hyaa AaSaIvaa-idt kamaa krIta ekUNa 20 iSaixaka %yaaMcaa maaolyavaana vaoL dotat.

AamhI Aaplao va Aaplyaa maulaaMnacao Aamacyaa saMDo skulamaQyao svaagat krtao.

“ Sunday School Administration Office Bearers. ” /  “ saMDo skula p`Saasana PadaiQakarI. ”
isasTr. A^ilasa A$Na iSaMdo.
isasTr. saraojaInaI koSava Baarskla.
isasTr. saImaa Aijat kaMbaL.
³saMDo skula sauip`ToMDoMT va AQyaxa´
³saMDo skula saoËoTrI´
³saMDo skula Kijanadar´
     
*   saMDo skula TIcasa-\ sTaf   *