St.Andrew's Church
      St. Andrews Church. Sharanpur, Nashik       St.Andrew's Church

' St. Andrews Church Women’s Fellowship.' /  ‘ saMt AMid`yaa caca- maihlaa maMDL. ’

 

Bible Says about Wise Women (Proverbs 31:26)

She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue.

sadgauiNa s~I baabat baayabala Asao mhNato ³naIitsaU~o 31 Á 26´

tI SahaNapNaacao baaola baaolato. tI laaokaMnaa p`omaL va dyaaLU Asaavao Asao iSakivato.

Saint Andrews Church Women’s Fellowship Group

Saint Andrews Church Women’s Fellowship group is a organised group of women, mostly from the Church Congregation.

This group operates under the leadership of Mrs. Allis Arun Shinde who is the president of this Women’s Fellowship group and she is also District Superintendent of Women’s Fellowship groups all over nashik district in Nashik Diocesan.

The purpose of this Women’s Fellowship is to provide opportunities for spiritual growth, enrichment, educated women for ministries & enable them to develop a sense of personal responsibility for the whole mission of the Church. We do this in a fellowship of caring and support for each other.
 

This group meets up on every Friday afternoon at 02:00 pm To 03:00 pm in Church campus to decide further activities.

The group is very active in Religious Activity (E.g : Praise & Worship), Social Activity, Area wise prayer meetings & also in Environmental Activity our Women’s Fellowship group are always ahead to provide help for Church activities and spread the Gospel.

Bible study of these ladies is conducted on every Thursday afternoon at 03:00 pm To 04:00 pm in Church campus

Members of this Women’s Fellowship are also encouraged to do the study of TAFTE i.e. The Association for Theological Education By Extension.

Nearly 200 womens were trained and educated in TAFTE under the guidence of Mrs. Allis Arun Shinde.
 

Various workshops and seminars are organized for womens by members of Women’s Fellowship, such as Women Development, Christian Family, Role of Women in the 21st Century, Participation of Women in Church and Society.

All the interested women are cordially invited to attend our Women’s Fellowship in Saint Andrews Church.
 

saMt AMid`yaa caca- maihlaa maMDL À vaumansa folaaoiSap

saMt AMid`yaa caca- maihlaa maMDL À vaumansa folaaoiSap ha caca- maMDLItIla maihlaaMnaI ek~ saMGaTIt yao}na tyaar kolaolaa gaT Aaho.
 

ha maihlaa maMDL saMGa À gaT saaO. A^ilasa A$na iSaMdo hyaaMcyaa naotR%vaaKalaI va maaga-d-SanaaKalaI kaya-rt Aaho. saaO. A^ilasa iSaMdo hyaa saMt AMid`yaa caca- maihlaa maMDL saMGaacyaa AQyaxa AsaUna %yaa naaisak ijalhyaatIla Dayasaosa‚ mhNajaoca naaiSak Qama-p`aMt kaya-rt Asalaolyaa [tr sava- iK`stI maihlaa maMDLaMcyaa iDsT/IkT sauip`ToMDoMT Aahot.

hyaa maihlaa maMDL saMGaa caa ]ddoSa‚ maihlaaMna kirta AaQyaai%mak vaaZI saazI saMQaI p`dana krNao‚ &anasaMpnna k$na maihlaaMcaa djaa- vaaZvaNao‚ imainasT/ kamaa kirta maihlaaMnaa iSaxaNa do}na saxama krNao‚ tsaoca caca-cyaa ivaivaQa imaSana kayaa- kirta maihlaaMnaa vaOyai@tk jabaabadrIcaI jaaNaIva k$na doNao Asaa Aaho. maihlaa maMDL hyaa sava- gaaoYTI ekmaokaMnacyaa sahBaaigatot – ekmaokaMnacyaa folaaoiSapmaQyao‚ ekmaokaMnacaI kaLjaI Gao}na va ekmaokaMnacaa AaQaar banaUna krto.

dr SauËvaarI ha maihlaa maMDL saMGa dUparI 02Á00 to 03Á00 vaajaocyaa saumaarasa caca- pirsarat ek~It yaotao va puZIla ]pËmaaM baabat cacaa- k$na inaNa-ya Gaotlao jaatat.

ha saMGa Qaaima-k ³]daÁ p`ja AaiNa variSap ´Ê saamaaijakÊ tsaoca pyaa-varNa ivaYayak e^i@TivhTI maQyao va eiryaa vaa[ja p`aqa-naa saBaa GaoNyaa maQyao AitSaya saiËya AahoÊ Aamacyaa caca- caa maihlaa maMDL À vaumansa folaaoiSap saMGa ha naohmaIca caca-cyaa e^i@TivhTIsa\ saazI tsaoca dovaacao vacana ­ SauBavat-maana [traMnaa saaMgaNyaasaazI naohmaIca puZo Asatao.

dr gau$vaarI dUprI 03Á00 to 04Á00 vaajaocyaa saumaarasa hyaa maihlaa maMDLacyaa s~IyaaMcaI baayabala sTDI caca- pirsarat Asato.

hyaa maihlaa maMDLacyaa sadsyaaMnaa TAFTE mhNajaoca “d AsaaoiSaeSana fa^r iqayaaolaa^ijakla eDyaUkoSaona baaya e@sToMSana” ha baayabala AByaasaËma krNyaa kirta doKIla p`ao%saahna idlao jaatoo.

saaO. A^ilasa A$na iSaMdo yaaMcyaa maaga-dSa-naaKalaI Aata pya-Mt saumaaro 200 maihlaa TAFTE hyaa baayabala AByaasaËmaa maQyao p`iSaixat hao}na iSakUna tyaar Jaalyaa Aaho.

maihlaa maMDLacyaa sadsyaaMna kirta va tsaoca maMDLItIla [tr maihlaaMna kirta ivakasaaSaI saMbaiQat ivaivaQa ivaYayaaMvarIla kaya-SaaLa AaiNa saoimanaar maihlaa maMDLa tfo- Aayaaoijat kolao jaatat. ³]da Á maihlaa ivakasa‚ iK`stI kuTuMba‚ 21 vyaa Satkat is~yaaMcaI BaUimaka‚ caca- AaiNa saaosaayaTI À samaajaa maQyao maihlaaMnacaa sahBaaga´

Aamacyaa saMt AMid`yaa caca- maihlaa maMDL yaaMcaa baraobar sahBaaigato saazI yaoNyaa kirta AaPaNaa savaa- [cCuk maihlaaMnaa Aamacao ho maihlaa maMDL manaapasaUna AamaMi~t krto va yaoqao Aaplao svaagat Aaho.

“ Womens Fellowship Administration Office Bearers. ” /  “ maihlaa maMDL À vaumansa folaaoiSap p`Saasana PadaiQakarI. ”
isasTr. A^ilasa A$Na iSaMdo.
isasTr. mainaSaa rtna baMDaro.
isasTr. saumaMgalaa ËIsTaofr QarNao.
³ maihlaa maMDL AQyaxa ´
³ maihlaa maMDL saoËoTrI ´
³ maihlaa maMDL Kijanadar ´
     
*   maihlaa maMDL saMGa    *